Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym – Samochód osobowy

Życzenia Świąteczne
23 grudnia 2020
Piąte WEZWANIE do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
7 stycznia 2021
Pokaż wszystkie

Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym – Samochód osobowy

Zielona Góra, dnia 31 grudnia 2020 r.

OGŁOSZENIE
o przetargu ofertowym pisemnym

Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Zjednoczenia 102, NIP: 929-10-11-147; REGON: 970399175, tel. 68 326 25 64, e-mail: biuro@zrrt.com.pl ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż niżej wymienionego środka trwałego:

I. Przedmiot sprzedaży:
samochód osobowy marki Skoda Octavia III 1,6 TDI-CR MR, wersja Ambition, rok prod. 2017, nr VIN: TMBAG7NE8J0193528, cena wywoławcza netto – 32 926,83 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 83/100) + podatek VAT.

II. Wymagania dotyczące oferentów:
1. Przetarg ma charakter przetargu pisemnego nieograniczonego.
2. W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby i podmioty, posiadające zdolność do czynności prawnych lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, które spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie i wpłaciły wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu z zastrzeżeniem, że w przetargu jako uczestnicy nie mogą brać udziału:
– członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników ZRRT S.A. dyrektorzy, kierownicy, specjaliści oraz pracownicy komórek organizacyjnych ZRRT S.A.,
– osoby prowadzące przetarg, członkowie Komisji przetargowej,
– pełnomocnicy osób prowadzących przetarg,
– małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób wyżej wymienionych,
– uczestnicy, którzy nie spełnili wszystkich wymogów określonych w niniejszym Regulaminie,
– uczestnicy, którzy nie dokonali wpłaty wadium w wysokości, formie i terminie
określonym w ogłoszeniu o przetargu.
– osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że to budzić uzasadnione wątpliwości o bezstronność w postępowaniu.

III. Zasady uczestnictwa w przetargu:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez oferenta wadium w wysokości podanej w § 5 pkt 3 Regulaminu przetargu.
2. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 26.01.2021 r. do godz. 8.30.
a) w kasie ZRRT S.A. przy Al. Zjednoczenia 102.
b) na konto ZRRT S.A. – BNP Paribas nr: 86 2030 0045 1110 0000 0050 4800 z dopiskiem „Przetarg”. Wadium musi wpłynąć na konto przed upływem terminu, wskazanym w § 5 pkt 4 Regulaminu przetargu.
3. Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
1) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
2) uczestnik przetargu, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą cenowo, uchyli się od zawarcia umowy.
6. Nabywcą zostanie oferent, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza cenowo.
7. Nabywca winien zapłacić cenę nabycia niezwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

IV. Sporządzanie i składanie ofert:
Formularz Oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał. Nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Wraz z formularzem oferty należy dołączyć wypełnione Oświadczenie oferenta, że z tytułu ewentualnych wad nie będzie wnosił roszczeń – Zał. Nr 2 oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniu przetargowym realizowanym przez ZRRT S.A. – Zał. Nr 3a do oferty.

Oferta oraz wszystkie do niej załączniki muszą być podpisane przez oferenta lub osoby upoważnione do jego reprezentowania. Oferty należy dostarczać w zapieczętowanych kopertach w wersji papierowej z opisem „OFERTA NA SAMOCHÓD” do godziny 9.00 dnia 26.01.2021 r. na adres: Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A w Zielonej Górze przy Al. Zjednoczenia 102, 65-021 Zielona Góra.
O terminie wpływu oferty decyduje data i godz. wpływu do siedziby ZRRT S.A. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcy bez rozpatrzenia.

Zbywany składnik majątku można obejrzeć w dniach roboczych od 11 stycznia 2021 r. do 15 stycznia 2021 r. w godz. 9.00-14.00 na terenie Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. przy al. Zjednoczenia 102 w Zielonej Górze (po wcześniejszym uzgodnieniu – pojazd jest w eksploatacji).
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Pan Bogdan Tylawski tel. nr 68 326 25 64.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

Załączniki:

1. Formularz Oferty – zał. Nr 1
2. Oświadczenie Oferenta – zał. Nr 2 i 3a
3. Klauzula informacyjna dla Oferentów – zał. Nr 3