Zapytanie ofertowe – ogrodzenie

Superwypieki
8 października 2018
Wizyta w Brukseli
7 listopada 2018
Pokaż wszystkie

Zapytanie ofertowe – ogrodzenie

ZIELONOGÓRSKI RYNEK
ROLNO-TOWAROWY S.A.

zaprasza do składania ofert na:

wykonanie zadania pod nazwą „Ogrodzenie terenu ZRRT S.A w Zielonej Górze”.

Oferta winna obejmować wycenę netto wszystkich kosztów składających się na ogrodzenie.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określono w opisie technicznym i wskazano na planach sytuacyjnych i rysunku, stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferta na ogrodzenie winna uwzględniać założenia określone w załączniku oraz przedmiarze robót, stanowiącym załącznik Nr 2.

Pożądany termin realizacji zadania – do 21 grudnia 2018 r.
Termin płatności za wykonanie zadania – 30 dni od daty odbioru.

Podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym, zainteresowane udziałem w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zadania prosimy o składanie ofert wraz z wyceną sporządzoną w oparciu o załączony przedmiar robót do godz. 1200 w dniu 26 października 2018 r. w wersji papierowej na adres Spółki lub drogą elektroniczną na adres skrzynki: biuro@zrrt.com.pl

Oferty zostaną rozpatrzone niezwłocznie, najpóźniej do dnia 29 października 2018 r.

W celu uzyskania bliższych informacji i/lub umówienia się na wizję lokalną zakresu planowanych prac prosimy kontaktować się z Panem Zbigniewem Siemaszko (tel. kontaktowy 68 451 32 09), codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 9 00 – 14 00.

Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową, uwzględniającą pożądane i wymienione w niniejszym ogłoszeniu wymogi.

Zamawiający zastrzega prowadzenie dalszych negocjacji z oferentami, których oferty zostaną uznane jako spełniające pożądane kryteria.

Zamawiający zastrzega również prawo swobodnego wyboru oferenta, z którym zawarta zostanie stosowna umowa lub do odstąpienia od postępowania ofertowego w każdym czasie bez podawania powodów.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1986) jak również protestom i odwołaniom.

Załączniki: 2

Zał. Nr 1 - Projekt techniczny, opis i mapy Zał. Nr 2 - Przedmiar robót - kosztorys ofertowy