INFORMACJA – Remont nawierzchni placu C na terenie ZRRT S.A.