Ogłoszenie

Ogłoszenie
10 września 2019
Tłumy na Bayer Full!
1 października 2019
Pokaż wszystkie

Ogłoszenie

Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. Aleja Zjednoczenia 102; 65-021 Zielona Góra; NIP: 929 10 11 147, REGON: 970399175, tel. 68 326 00 67; fax 68 326 00 67; email: biuro@zrrt.com.pl – zaprasza Wykonawców do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na realizację zamówienia pod nazwą:

WYKONANIE DRUGIEGO ETAPU MODERNIZACJI SYSTEMU ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO OBIEKTU

Zamawiający udostępni opis przedmiotu zamówienia oraz Projekt Zabezpieczenia Technicznego Obiektu wszystkim zainteresowanym wykonawcom, którzy złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na druku wg zał. nr 1 oraz niżej wymienione dokumenty:

  1. a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
  2. b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  3. c) oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu potencjałem ludzkim i technicznym, zdolnym wykonać przedmiot zamówienia (zał. nr 2).

Wykonawcy zainteresowani przystąpieniem do realizacji zamówienia mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na załączonym formularzu w wersji papierowej w terminie do godz. 14.00 w dniu 7 października 2019 r. – decyduje data wpływu.

Postępowanie prowadzone jest w trybie ogłoszenia publicznego, bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki: 2

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2