Ogłoszenie – Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert – Punkt zasilający bramy wjazdowej na działce nr 48/17.
8 września 2020
Zaproszenie do składania ofert – Remont placów betonowych mieszanką mineralno-asfaltową.
11 września 2020
Pokaż wszystkie

Ogłoszenie – Zapytanie ofertowe

Ogloszenie

Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. Aleja Zjednoczenia 102; 65-021 Zielona Góra; NIP: 929 10 11 147, REGON: 970399175, tel. 68 326 00 67; fax 68 326 00 67; email: biuro@zrrt.com.pl – zaprasza Wykonawców do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na realizację zamówienia pod nazwą:

 

WYKONANIE TRZECIEGO ETAPU MODERNIZACJI ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO OBIEKTU ZRRT S.A.

 

Zamawiający udostępni opis przedmiotu zamówienia oraz Projekt Zabezpieczenia Technicznego Obiektu wszystkim wykonawcom, którzy złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na druku wg zał. nr 1 oraz niżej wymienione dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

c) oświadczenie wykonawcy o dysponowaniu potencjałem ludzkim i technicznym, zdolnym wykonać przedmiot zamówienia (zał. nr 2).

Wykonawcy zainteresowani przystąpieniem do realizacji zamówienia mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na załączonym formularzu w wersji papierowej w terminie do godz. 12.00 w dniu 17 września 2020 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki: 2