Ogłoszenie na biegłego rewidenta

Debata Rolna 2017
21 września 2017
Otwarcie nowej stacji
24 września 2017
Debata Rolna 2017
21 września 2017
Otwarcie nowej stacji
24 września 2017
Pokaż wszystkie

Ogłoszenie na biegłego rewidenta

Rada Nadzorcza

Spółki Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A.

z a p r a s z a

podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych w rozumieniu art. 46 i 57 ustawy
z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
(Dz.U.2017 poz. 1089 ze zm.), do składania ofert na:

       badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

       badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

Badanie powinno być przeprowadzone zgodnie z normami badania określonymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

Oferta powinna zawierać:

1.    Informacje i dokumenty o oferencie (w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem), w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,

2.    Informacje i dokumenty wykazujące doświadczenie oraz znajomość przez oferenta branży, w której działa Spółka Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A., w tym lista podmiotów, których sprawozdania finansowe były przedmiotem badania przez oferenta oraz rekomendacje od badanych podmiotów z okresu ostatnich 3 lat (w przypadku gdy firma audytorska działa na rynku krócej, przedstawienie rekomendacji biegłego rewidenta, który będzie badał sprawozdania Spółki),

3.    Określenie składu zespołu przeprowadzającego badania, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,

4.    Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta warunków określonych w art. 69-74 ustawy biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017 poz. 1089 ze zm.) do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

5.    Łączne wynagrodzenie netto za badanie sprawozdania finansowego Spółki Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. za rok obrotowy 2017 i rok 2018 oraz sporządzenie sprawozdań z badania tych sprawozdań (nie uzależnione od żadnych warunków oraz uwzględniające wszystkie koszty ponoszone przez biegłego rewidenta),

6.    Wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 i rok 2018, wraz ze wstępnym harmonogramem prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji, z uwzględnieniem ilości dnia pracy w Spółce. Przy czym termin wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. i przedłożenia pisemnej opinii oraz raportu z wyników przeprowadzonego badania nie może być późniejszy niż 20 marca roku następującego po roku sprawozdawczym,

7.    Zobowiązanie do udziału biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu w spotkaniach informacyjnych z Radą Nadzorczą w trakcie badania rocznego sprawozdania finansowego oraz po przedłożeniu rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z jego badania,

8.    Zobowiązanie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej informacji o problemach
w systemie rachunkowości Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. sporządzonych dla Zarządu Spółki w formie tzw. listu do Zarządu.

Dopuszcza się wspólne złożenie oferty na badanie sprawozdania finansowego Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

Stosownie do art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016r., poz.1047 j.t. ze zm.) pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego zostanie zawarta                    z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.

Pisemne oferty należy złożyć w terminie do dnia 09.10.2017 roku (włącznie) do godz. 12.00 na adres: Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy Spółka Akcyjna, 65-021 Zielona Góra Al. Zjednoczenia 102 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdań finansowych” lub osobiście w sekretariacie Spółki. W każdym przypadku za datę złożenia ofert uważać się będzie datę jej wpływu do siedziby Spółki na ww. adres.

Wszelkie informacje oferenci mogą uzyskać drogą elektroniczną lub telefoniczną w terminie do dnia  09.10.2017 r. Kontakt: e-mail:biuro@zrrt.com.pl  tel. 068 326 00 67

Oferty zostaną otwarte i rozpatrzone przez Radę Nadzorczą do dnia  16.10.2017 roku.

Oferty złożone po upływie terminu do ich przyjmowania oraz niespełniające wszystkich warunków określonych w niniejszym zaproszeniu nie podlegają rozpatrzeniu. Ponadto, Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.