Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym

Lubuska Jesień już w niedzielę!
25 października 2019
Szerszy wjazd
20 listopada 2019
Pokaż wszystkie

Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM

Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Zjednoczenia 102 NIP: 929-10-11-147; REGON: 970399175 tel. 68  326 25 64, e-mail: biuro@zrrt.com.pl ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż niżej wymienionych środków trwałych:

I. Przedmiot sprzedaży:

 1. Rozściełacz asfaltu Dutchman Paver 2LTLZ45B, rok produkcji 2011, cena wywoławcza netto – 45 000,00 zł
 2. Walec drogowy Dynapac CC1300, rok produkcji 2012, cena wywoławcza netto – 50 000,00 zł
 3. Zamiatarka uliczna Hofmans 416, rok produkcji 2000, cena wywoławcza netto – 11 500,00 zł

II. Wymagania dotyczące oferentów:

 1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolności prawne.
 2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
 • członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki,
 • osoby, którym powierzono wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
 • małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób wymienionych powyżej,
 • osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości o bezstronność w postępowaniu.

III. Zasady uczestnictwa w przetargu:

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez oferenta wadium w wysokości podanej w § 5 pkt 3 Regulaminu przetargu.
 2. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 20.11.2019 r. do godz. 8.30.
 3. w kasie ZRRT S.A. przy Al. Zjednoczenia 102.
 4. na konto ZRRT S.A. – BNP Paribas nr: 86 2030 0045 1110 0000 0050 4800 z dopiskiem „Przetarg”. Wadium musi wpłynąć na konto przed upływem terminu, wskazanym w § 5 pkt 4 Regulaminu przetargu.
 5. Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
 6. W przypadku udziału w zakupie więcej niż jednego środka trwałego – wadium musi być sumą poszczególnych wadiów.
 7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
 8. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
 • żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
 • uczestnik przetargu, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą cenowo, uchyli

się od zawarcia umowy.

 1. Nabywcą zostanie oferent, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza cenowo.
 2. Nabywca winien zapłacić cenę nabycia niezwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

IV. Sporządzanie i składanie ofert:

Formularz Oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

Wraz z formularzem oferty należy dołączyć wypełnione Oświadczenie oferenta, że z tytułu ewentualnych wad nie będzie wnosił roszczeń – Załącznik Nr 2 oraz oświadczenie o zapoznaniu się  z klauzulą informacyjna dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniu przetargowym realizowanym przez ZRRT S.A. – Załącznik Nr 4 do oferty.

Oferta oraz wszystkie do niej załączniki muszą być podpisane przez oferenta lub osoby upoważnione do jego reprezentowania.

Oferty należy dostarczać w zapieczętowanych kopertach w wersji papierowej do godziny 9.00 dnia 20.11.2019 r. na adres: Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A w Zielonej Górze przy Al. Zjednoczenia 102, 65-021 Zielona Góra.

O terminie wpływu oferty decyduje data i godz. wpływu do siedziby ZRRT S.A. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcy bez rozpatrzenia.

Złożona oferta jest wiążąca przez okres 7 dni.

Zbywane składniki majątku można obejrzeć w dniach roboczych od 05 listopada do 19 listopada 2019 r. w godz. 9.30-13.30 na terenie Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. przy al. Zjednoczenia 102 w Zielonej Górze.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Pan Zbigniew Siemaszko tel. nr 68 451 32 09 i/lub 603 192 587.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

Załączniki:

 1. Formularz Oferty- zał. nr 1
 2. Oświadczenie Oferenta- zał. nr 2 i nr 4
 3. Klauzula informacyjna dla Oferentów- zał. nr 3
 4. Regulamin przetargu