Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym – montaż wyłączników Ppoż.

Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym – zestaw nagłośnienia z okablowaniem.
26 maja 2022
Zapytanie ofertowe – modernizacja rozdzielni.
3 czerwca 2022
Pokaż wszystkie

Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym – montaż wyłączników Ppoż.

Zielona Góra, dnia 27 maja 2022 r.

ZIELONOGÓRSKI RYNEK ROLNO-TOWAROWY S.A.

 

zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „ Montaż wyłączników Ppoż na obiektach Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A.”
1. Przedmiot zamówienia nr 1: Montaż wyłącznika Ppoż w obiekcie nr 8 na terenie ZRRT S.A.
2. Przedmiot zamówienia nr 2: Montaż wyłącznika Ppoż w obiekcie nr 10 na terenie ZRRT S.A.
3. Przedmiot zamówienia nr 3: Montaż wyłącznika Ppoż w obiekcie nr 12 na terenie ZRRT S.A.
4. Przedmiot zamówienia nr 4: Montaż wyłącznika Ppoż w obiekcie nr 11 na terenie ZRRT S.A.

Oferty powinny obejmować wycenę netto wszystkich kosztów składających się na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z normą N SEP-E-005.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określono w przedmiarach robót stanowiących załączniki 1, 2, 3, 4 do ogłoszenia.

Oferta cenowa na zakres robót określony w załączniku 1, 2, 3, 4 oraz winna uwzględniać wycenę robót oddzielnie dla każdego przedmiotu zamówienia.
Nie przewiduje się składania oferty wariantowej.

Pożądany termin realizacji zadania – do uzgodnienia, jednak nie później, niż do 10 września 2022. r
Termin płatności za wykonanie zadania – 14 dni od daty odbioru.

Podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym, zainteresowane udziałem w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zadania prosimy o składanie ofert wraz z wyceną sporządzoną w oparciu o załączone przedmiary do godz.10.30 w dniu 8 czerwca 2022 r. w wersji papierowej na adres Spółki lub drogą elektroniczną na adres skrzynki: biuro@zrrt.com.pl

Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 8 czerwca.2022 r. o godz.12.30

W celu uzyskania bliższych informacji i/lub umówienia się na wizję lokalną zakresu planowanych prac prosimy kontaktować się z Panem Stanisławem Michniewiczem (tel. kontaktowy 68 326 25 64 wew. 109), codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 14.00.
Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową, uwzględniającą pożądane i wymienione w niniejszym ogłoszeniu wymogi.
Zamawiający zastrzega prowadzenie dalszych negocjacji z oferentami, których oferty zostaną uznane jako spełniające pożądane kryteria.
Zamawiający zastrzega również prawo swobodnego wyboru oferenta, z którym zawarta zostanie stosowna umowa lub do odstąpienia od postępowania ofertowego w każdym czasie bez podawania powodów.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021,poz.1129) jak również protestom i odwołaniom.
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – przedmiar robót budynek nr 8.
  2. Załącznik nr 2 – przedmiar robót budynek nr 10.
  3. Załącznik nr 3 – przedmiar robót budynek nr 11.
  4. Załącznik nr 4 – przedmiar robót budynek nr 12a.
  5. Klauzula informacyjna oraz oświadczenie oferenta.