Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym – pojazd Skoda Oktavia

KOMUNIKAT – aktualizacja danych w KRS
20 stycznia 2021
Zapytanie ofertowe
19 lutego 2021
Pokaż wszystkie

Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym – pojazd Skoda Oktavia

Zielona Góra, dnia 9 luty 2021 r.

OGŁOSZENIE
o przetargu ofertowym pisemnym

 

Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 102 NIP: 929-10-11-147; REGON: 970399175, tel. 68 326 25 64, e-mail: biuro@zrrt.com.pl ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż niżej wymienionego środka trwałego:

I. Przedmiot sprzedaży:
samochód osobowy marki Skoda Octavia III 1,6 TDI-CR MR, wersja Ambition, rok prod. 2017, nr VIN: TMBAG7NE8J0193528, cena wywoławcza netto – 29 837,40 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 40/100) + podatek VAT.

II. Wymagania dotyczące oferentów:
1. Przetarg ma charakter przetargu pisemnego nieograniczonego.
2. W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby i podmioty, posiadające zdolność do czynności prawnych lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, które spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie i wpłaciły wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu z zastrzeżeniem, że w przetargu jako uczestnicy nie mogą brać udziału:
– członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników ZRRT S.A. dyrektorzy, kierownicy, specjaliści oraz pracownicy komórek organizacyjnych ZRRT S.A.,
– osoby prowadzące przetarg, członkowie Komisji przetargowej,
– pełnomocnicy osób prowadzących przetarg,
– małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób wyżej wymienionych,
– uczestnicy, którzy nie spełnili wszystkich wymogów określonych w niniejszym Regulaminie,
– uczestnicy, którzy nie dokonali wpłaty wadium w wysokości, formie i terminie
określonym w ogłoszeniu o przetargu,
– osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości o bezstronność w postępowaniu.

III. Zasady uczestnictwa w przetargu:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez oferenta wadium w wysokości podanej w § 5 pkt 3 Regulaminu przetargu.
2. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 09.03.2021 r. do godz. 8.30.
a) w kasie ZRRT S.A. przy ul. Zjednoczenia 102.
b) na konto ZRRT S.A. – BNP Paribas nr: 86 2030 0045 1110 0000 0050 4800 z dopiskiem „Przetarg”. Wadium musi wpłynąć na konto przed upływem terminu, wskazanym w § 5 pkt 4 Regulaminu przetargu.
3. Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
1) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
2) uczestnik przetargu, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą cenowo, uchyli się od zawarcia umowy.

6. Nabywcą zostanie oferent, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza cenowo.
7. Nabywca winien zapłacić cenę nabycia niezwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

IV. Sporządzanie i składanie ofert:
Formularz Oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał. Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Wraz z formularzem oferty należy dołączyć wypełnione Oświadczenie Oferenta, że z tytułu ewentualnych wad nie będzie wnosił roszczeń – Zał. Nr 2 oraz oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniu przetargowym realizowanym przez ZRRT S.A. – Zał. Nr 3a do oferty.

Oferta oraz wszystkie do niej załączniki muszą być podpisane przez oferenta lub osoby upoważnione do jego reprezentowania. Oferty należy dostarczać w zapieczętowanych kopertach w wersji papierowej z opisem „OFERTA NA SAMOCHÓD” do godziny 9.00 dnia 09.03.2021 r. na adres: Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 102, 65-120 Zielona Góra.
O terminie wpływu oferty decyduje data i godz. wpływu do siedziby ZRRT S.A. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcy bez rozpatrzenia.

Zbywany składnik majątku można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (pojazd w eksploatacji) na terenie Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. przy ul. Zjednoczenia 102 w Zielonej Górze w terminie do 5 marca 2021 r. w godzinach 10.00-14.00
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Pan Bogdan Tylawski tel. nr 68 326 25 64.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

Załączniki:

1. Formularz Oferty – zał. Nr 1

2. Oświadczenie Oferenta – zał. Nr 2 i 3a

3. Regulamin przetargu oraz klauzula informacyjna dla Oferentów – zał. Nr 3

4. Dokumentacja fotograficzna pojazdu