Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym – zestaw nagłośnienia z okablowaniem.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – wniosek o uzupełnienie porządku obrad.
16 maja 2022
Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym – montaż wyłączników Ppoż.
27 maja 2022
Pokaż wszystkie

Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym – zestaw nagłośnienia z okablowaniem.

Zielona Góra, dnia 26 maja 2022 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM

 

Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 102 NIP: 929-10-11-147; REGON: 970399175 tel. 68  326 25 64, e-mail: biuro@zrrt.com.pl ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż niżej wymienionego środka trwałego:

I. Przedmiot sprzedaży
1. Zestaw nagłośnienia sceny z okablowaniem, w skład którego wchodzą poniżej wymienione elementy:
a. Mikser 14 kanałowy ZED 60- 14FFX 14 szt. 1
b. Odtwarzacz CD RELOOP RMP- 1660 szt.1
(mikser i odtwarzacz zapakowany w obudowie CASE)
c. Kolumna BEHRINGER B 812 NEO szt. 2
d. Kolumna BEHRINGER B 1800 D PRO szt. 2
e. Mikrofon przewodowy SHURE PG 48 szt. 6
f. Mikrofon bezprzewodowy AKG WMS40 szt. 2
g. Kolorofon American DJ Mega QA par 38 szt. 4.
h. Statyw do kolumny ATHLETIC szt. 2
i. Statyw mikrofonu ATHLETIC szt. 6

2. Cena wywoławcza za zestaw 4500 zł 00 gr netto + podatek VAT
słownie: cztery tysiące pięćset złotych zero groszy netto + podatek VAT

II. Wymagania dotyczące oferentów:
1. Przetarg ma charakter przetargu pisemnego nieograniczonego.
2. W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby i podmioty, posiadające zdolność do czynności prawnych lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, które spełniają warunki określone w Regulaminie przetargu i wpłaciły wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu z zastrzeżeniem, że w przetargu jako uczestnicy nie mogą brać udziału:
– członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników ZRRT S.A. dyrektorzy, kierownicy, specjaliści oraz pracownicy komórek organizacyjnych ZRRT S.A.,
– osoby prowadzące przetarg, członkowie Komisji przetargowej,
pełnomocnicy osób prowadzących przetarg,
– małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób wyżej wymienionych,
– uczestnicy, którzy nie spełnili wszystkich wymogów określonych w niniejszym Regulaminie,
– uczestnicy, którzy nie dokonali wpłaty wadium w wysokości, formie i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu,
– osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości o bezstronność w postępowaniu.

III. Zasady uczestnictwa w przetargu:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez oferenta wadium w wysokości:
Wysokość kwoty wadium: 276 zł 75 gr
słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy
2. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 13.06.2022 r. do godz. 8.30.
a) w kasie ZRRT S.A. przy ul. Zjednoczenia 102.
b) na konto ZRRT S.A. – BNP Paribas nr: 86 2030 0045 1110 0000 0050 4800 z dopiskiem „Przetarg na zestaw nagłośnienia sceny z okablowaniem ”. Wadium musi wpłynąć na konto przed upływem terminu, wskazanym w § 5 pkt 4 Regulaminu przetargu.
3. Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
1) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
2) uczestnik przetargu, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą cenowo, uchyli
się od zawarcia umowy.
6. Nabywcą zostanie oferent, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza cenowo.
7. Nabywca winien zapłacić cenę nabycia niezwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

IV. Sporządzanie i składanie ofert:
Formularz Oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
Wraz z formularzem oferty należy dołączyć wypełnione Oświadczenie oferenta, że z tytułu ewentualnych wad nie będzie wnosił roszczeń – Załącznik Nr 2 oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjna dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniu przetargowym realizowanym przez ZRRT S.A. – Załącznik Nr 4 do oferty.
Oferta oraz wszystkie do niej załączniki muszą być podpisane przez oferenta lub osoby upoważnione do jego reprezentowania.
Oferty należy dostarczać w zapieczętowanych kopertach w wersji papierowej do godziny 9.00 dnia 13.06.2022 r. na adres: Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 102, 65-120 Zielona Góra z dopiskiem na kopercie „ Przetarg na zestaw nagłośnienia sceny z okablowaniem”.
O terminie wpływu oferty decyduje data i godz. wpływu do siedziby ZRRT S.A. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcy bez rozpatrzenia.
Zbywane składniki majątku można obejrzeć w dniach roboczych od 27.05.2022 r. do 10.06.2022 r. w godz. 9.30-13.30 na terenie Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. przy ul. Zjednoczenia 102 w Zielonej Górze.
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Pan Zbigniew Siemaszko tel. nr 68 451 32 09 i/lub 603 192 587.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

Załączniki:

1. Formularz Oferty- zał. nr 1

2. Oświadczenie Oferenta- zał. nr 2 i nr 4

3. Regulamin oraz Klauzula informacyjna dla Oferentów- zał. nr 3