Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym

Walne Zgromadzenie LIR
22 maja 2019
Wsparliśmy dzieciaki
5 czerwca 2019
Pokaż wszystkie

Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym

Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym

Zielonogórski Rynek Rolno- Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Zjednoczenia 102 NIP: 929-10-11-147; REGON: 970399175 tel. 68 326 25 64, e-mail: biuro@zrrt.com.pl ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż niżej wymienionych środków trwałych:

I. Przedmiot sprzedaży:

 1. Samochód ciężarowy Renault Manager G300.18 – chłodnia z agregatem, rok produkcji 1993, cena wywoławcza netto – 8 100,00 zł
 2. Samochód ciężarowy Daf Leyland 60.210 – piaskarka z pługiem (kierownica po prawej stronie), rok produkcji 1996, cena wywoławcza netto – 7 700,00 zł
 3. Rozściełacz asfaltu Dutchman Paver 2LTLZ45B, rok produkcji 2011, cena wywoławcza netto – 115 900,00 zł
 4. Walec drogowy Dynapac CC1300, rok produkcji 2012, cena wywoławcza netto – 72 400,00 zł
 5. Zamiatarka uliczna Hofmans 416, rok produkcji 2000, cena wywoławcza netto – 22 800,00 zł
 6. Zamiatarka uliczna Hofmans 416, rok produkcji 1999, cena wywoławcza netto – 13 000,00
 7. Zamiatarka uliczna Hofmans 400, rok produkcji 1995, cena wywoławcza netto – 8 100,00 zł

Dokumentacja fotograficzna pojazdów i maszyn wystawionych w przetargu ofertowym pisemnym

II. Wymagania dotyczące oferentów:

 1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolności prawne.
 2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
 • członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki,
 • osoby, którym powierzono wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
 • małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób wymienionych powyżej,
 • osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości o bezstronność w postępowaniu.

III. Zasady uczestnictwa w przetargu:

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez oferenta wadium w wysokości 5% (plus kwota podatku VAT 23%) liczone od ceny wywoławczej nabywanego składnika majątkowego.
 2. Wadium należy wpłacić najpóźniej do godziny 8.30 w dniu przetargu w kasie ZRRT S.A. przy Al. Zjednoczenia 102.
 3. Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
 4. W przypadku udziału w zakupie więcej niż jednego środka trwałego – wadium musi być sumą poszczególnych wadiów.
 5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
 6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
 • żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
 • uczestnik przetargu, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą cenowo, uchyli się od zawarcia umowy.
 1. Nabywcą zostanie oferent, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza cenowo.
 2. Nabywca winien zapłacić cenę nabycia niezwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 7

IV. Sporządzanie i składanie ofert:

Formularz Oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

Wraz z formularzem oferty należy dołączyć wypełnione Oświadczenie oferenta, że z tytułu ewentualnych wad nie będzie wnosił roszczeń – Załącznik Nr 2 oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjna dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniu przetargowym realizowanym przez ZRRT S.A. – Załącznik Nr 3 do oferty.

Oferta oraz wszystkie do niej załączniki muszą być podpisane przez oferenta lub osoby upoważnione do jego reprezentowania.

Oferty należy dostarczać w zapieczętowanych kopertach w wersji papierowej do godz. 8.30 w dniu 14 czerwca 2019 r. na adres: Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A w Górze przy Al. Zjednoczenia 102, 65-021 Zielona Góra.

O terminie wpływu oferty decyduje data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcy bez rozpatrzenia.

Złożona oferta jest wiążąca przez okres 7 dni

Zbywane składniki majątku można obejrzeć w dniach roboczych od 2 do 12 czerwca 2019 r. w godz. 9.30-13.30 na terenie Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. przy al. Zjednoczenia 102    w Zielonej Górze.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

Załączniki: 3

OGŁOSZENIE