Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wyboru firmy audytorskiej

Ważne członkostwo!
31 lipca 2019
Nowi Partnerzy już działają
3 września 2019
Pokaż wszystkie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wyboru firmy audytorskiej

Rada Nadzorcza Spółki Zielonogórski Rynek Rolno – Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020 oraz sporządzenie sprawozdania z badania tego sprawozdania.

 

Warunki badania sprawozdania finansowego Spółki Zielonogórski Rynek Rolno – Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze za rok obrotowy 2019 i 2020:

 • Firma audytorska zbada sprawozdanie finansowe Spółki i sporządzi pisemne sprawozdanie z badania.
 • Spółka sporządza rachunek zysków i strat metodą porównawczą.
 • Firma audytorska zapewni obecność kluczowego biegłego rewidenta w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji na Walnych Zgromadzeniach, zatwierdzających sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020. O terminach Walnych Zgromadzeń firma audytorska zostanie powiadomiona z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach, rozpatrujących sprawozdanie za rok obrotowy 2019 i 2020 ponosi firma audytorska.
 • Firma audytorska zapewni obecność kluczowego biegłego rewidenta w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki. Dopuszcza się konieczność uczestnictwa kluczowego biegłego rewidenta w innych posiedzeniach Rady Nadzorczej (nie więcej niż dwukrotnie). O terminach posiedzeń firma audytorska będzie powiadomiona z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi firma audytorska.
 • Firma audytorska zobowiązana będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu
  (w formie tzw. listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
 • Przedłożenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki Zielonogórski Rynek Rolno – Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze za rok obrotowy 2019 powinno nastąpić nie później niż w dniu 31.03.2020 r., a za rok 2020 nie później niż w dniu 31.03.2021 r.
 • Pisemne oferty należy przesłać pocztą lub składać osobiście w siedzibie Spółki, adres: Zielonogórski Rynek Rolno – Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, 65-021 Zielona Góra, al. Zjednoczenia 102, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego ZRRT S.A. za rok obrotowy 2019 i 2020”. Oferty powinny wpłynąć w terminie do dnia 20.09.2019 r. do godziny 14.00.
 • Wszelkie niezbędne informacje o Spółce będzie można uzyskać od dnia 29.08.2019 r. do dnia 13.09.2019 r. do godz. 1400, kierując pisemne zapytania najpóźniej do dnia 13.09.2019 r. na adres siedziby Spółki, bądź mailowo na adres: biuro@zrrt.com.pl

 

Oferta powinna zawierać:

 • Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
 • Udokumentowanie statusu prawnego oferenta – aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji.
 • Oświadczenie firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badanie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421) pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym).
 • Pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach i posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu.
 • Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, w tym kluczowego biegłego rewidenta z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta wraz z numerami wpisów w odpowiednim rejestrze.
 • Łączną cenę netto za badanie sprawozdania finansowego oraz za sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania, skalkulowaną dla dwóch okresów sprawozdawczych.
 • Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego Spółki.
 • Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.
 • Wykaz istotnych wg oferenta podmiotów, w których przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego, potwierdzający posiadane doświadczenie, w tym podmiotów z branży, w której działa Spółka.

Oferta i oświadczenia powinny być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu.

 

Kryteriami oceny i wyboru będą:

 • Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym branży, w której działa Spółka,
 • Cena.

 

Otwarcie ofert i wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego nastąpi do dnia 5.10.2019 r. w siedzibie Spółki. Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.