Pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę terenu.

Przetarg ofertowy pisemny – zestaw nagłośnienia – zmiana terminu.
4 lipca 2022
Pokaż wszystkie

Pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę terenu.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM

 

Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 102 NIP: 929-10-11-147; REGON: 970399175 tel. 68  326 25 64, e-mail: biuro@zrrt.com.pl ogłasza pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę terenu pod samoobsługową myjnie samochodową

I. Przedmiot dzierżawy:
nieruchomość położona w Zielonej Górze, przy ul. Zjednoczenia 104 o powierzchni użytkowej 600 m² która stanowi część działek, dla których Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach ZG1E/00024604/4 oraz ZG1E/00050006/3, oznaczonymi jako działki nr 48/22, 48/13 i 48/14. Dzierżawca zobowiązany będzie do utwardzenia powierzchni użytkowej , budowy wjazdu oraz wykonania ogrodzenia na własny koszt.

Cena wywoławcza 1 200,00 zł netto + podatek VAT oraz należności wynikające z §3 pkt. 1 ust. b,c,d projektu umowy dzierżawy obowiązujące na dzień faktycznego zawarcia umowy dzierżawy.
słownie: jeden tysiąc dwieście złotych netto + podatek VAT oraz należności wynikające z §3 pkt. 1 ust. b,c,d projektu umowy dzierżawy obowiązujące na dzień faktycznego zawarcia umowy dzierżawy.

II. Wymagania dotyczące oferentów:
1. Przetarg ma charakter przetargu pisemnego nieograniczonego.
2. W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby i podmioty, posiadające zdolność do czynności prawnych lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, które spełniają warunki określone w Regulaminie przetargu i wpłaciły wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu z zastrzeżeniem, że w przetargu jako uczestnicy nie mogą brać udziału:
– członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników ZRRT S.A. dyrektorzy, kierownicy, specjaliści oraz pracownicy komórek organizacyjnych ZRRT S.A.,
– osoby prowadzące przetarg, członkowie Komisji przetargowej,
pełnomocnicy osób prowadzących przetarg,
– małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób wyżej wymienionych,
– uczestnicy, którzy nie spełnili wszystkich wymogów określonych w niniejszym Regulaminie,
– uczestnicy, którzy nie dokonali wpłaty wadium w wysokości, formie i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu,
– osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości o bezstronność w postępowaniu.

III. Zasady uczestnictwa w przetargu:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez oferenta wadium w wysokości:
Wysokość kwoty wadium: 600 zł 00 gr
słownie: sześćset złotych zero groszy
2. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 12.08.2022 r. do godz. 9.00
a) w kasie ZRRT S.A. przy ul. Zjednoczenia 102.
b) na konto ZRRT S.A. – BNP Paribas nr: 86 2030 0045 1110 0000 0050 4800 z dopiskiem „Przetarg na dzierżawę terenu pod samoobsługową myjnie samochodową”. Wadium musi wpłynąć na konto przed upływem terminu, wskazanym w § 5 pkt 4 Regulaminu przetargu.
3. Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone do trzech dni przy wpłacie na konto bankowe, w przypadku wpłaty gotówki wadium do odebrania będzie w kasie w siedzibie spółki.
5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
a) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
b) uczestnik przetargu, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą cenowo, uchyli
się od zawarcia umowy.
6. Nabywcą zostanie oferent, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza cenowo.

IV. Sporządzanie i składanie ofert:
Formularz Oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia; Wraz z formularzem oferty należy dołączyć wypełnione Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu dzierżawy – Załącznik Nr 2 oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjna dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniu przetargowym realizowanym przez ZRRT S.A. – Załącznik Nr 4 do oferty, oraz Załącznik nr 5, który stanowi projekt umowy dzierżawy.
Oferta oraz wszystkie do niej załączniki muszą być podpisane przez oferenta lub osoby upoważnione do jego reprezentowania.
Oferty należy dostarczać w zapieczętowanych kopertach w wersji papierowej do godziny 9.00 dnia 12.08.2022 r. na adres: Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 102, 65-120 Zielona Góra z dopiskiem na kopercie „ Przetarg na dzierżawę terenu pod samoobsługową myjnie samochodową”.
O terminie wpływu oferty decyduje data i godz. wpływu do siedziby ZRRT S.A. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcy bez rozpatrzenia.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2022 r. o godz. 9.10 w siedzibie ZRRT S.A. w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 102, 65-120 Zielona Górze.
Teren oferowany pod dzierżawę można obejrzeć w dniach roboczych od 26.07.2022 r. do 11.08.2022 r. w godz. 9.30-13.30 na terenie Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. przy ul. Zjednoczenia 102 w Zielonej Górze.
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Pan Tomasz Kaczmarek tel. nr 68 326 25 64 wew. 229 i/lub 535 760 505 lub Pan Stanisław Michniewicz tel. 64 326 25 64 wew. 109. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

Załączniki: