Ogłoszenie ZRRT

Spotkanie z Wicewojewodą
23 sierpnia 2017
Pokaż wszystkie

Ogłoszenie ZRRT

 RADA NADZORCZA

Spółki Akcyjnej „Zielonogórski Rynek Rolno Towarowy” z siedzibą w Zielonej Górze, przy al. Zjednoczenia 102

działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476 ze zm.) oraz § 17 pkt. 5 Statutu Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

 

PREZESA ZARZĄDU

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy złożyć w siedzibie Spółki Akcyjnej „Zielonogórski Rynek Rolno Towarowy”, al. Zjednoczenia 102, 65-021 Zielona Góra (sekretariat) w terminie do dnia 30 maja 2017 r. do godz. 14.00 lub przesyłać pocztą. Zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie z napisem „Postępowanie kwalifikacyjne – Prezes Zarządu” oraz adnotacją „Nie otwierać”.

O dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki do siedziby Spółki.

 

Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu powinien spełniać następujące warunki:

 

 1. mieć ukończone studia wyższe;

 2. posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym;

 3. korzystać z pełni praw publicznych;

 4. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

 5. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;

 6. złożyć Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.).

Dokumenty, o których mowa w pkt. 6 powinny zostać złożone Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w terminie najpóźniej do dnia złożenia przez kandydata/kandydatkę zgłoszenia.

 

Zgłoszenie kandydata na stanowiska Prezesa Zarządu powinno zawierać:

 

 1. życiorys (CV) i list motywacyjny, opatrzone własnoręcznym podpisem,

 2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata – posiadane wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy,

 3. oświadczenie o ukończeniu studiów wyższych,

 4. oświadczenie o co najmniej pięcioletnim stażu pracy, w tym co najmniej 3-letnim doświadczeniu na stanowisku kierowniczym,

 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

 7. oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Prezesa Zarządu w spółkach prawa handlowego,

 8. oświadczenie o złożeniu Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenia lustracyjnego lub oświadczenia o złożeniu Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego,

 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez Spółkę dla celów postępowania kwalifikacyjnego,

 10. informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy).

Każde z oświadczeń powinno zostać odrębnie podpisane przez kandydata.

 

Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata oraz staż pracy. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2, w związku z art. 4 pkt 39 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.), kandydat urodzony przed 1 sierpnia 1972 r. jest zobowiązany złożyć Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi stosowne oświadczenie lustracyjne. Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ww. ustawy kandydat, który składał już oświadczenie lustracyjne zwolniony jest ze złożenia oświadczenia lustracyjnego, przy czym osoba taka zobowiązana jest do złożenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dokument lustracyjny kierowany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinien zawierać informację, że składany jest w związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Akcyjnej „Zielonogórski Rynek Rolno Towarowy” z siedzibą w Zielonej Górze. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Otwarcie ofert i kwalifikacja zgłoszeń pod względem formalnym nastąpi do dnia

2 czerwca 2017 r. w siedzibie Spółki.

 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzane w siedzibie Spółki od dnia

8 czerwca do 9 czerwca 2017 r. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie i na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu.Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną (bez względu na przyczynę) w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ocenie podlegać będą w szczególności:

– wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

– znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

– znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,

– zasady wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

– ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

– znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,

– doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w Spółce,

– wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży, public relations,

– wiedza w zakresie rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa, – znajomość zasad i przepisów prawa pracy.

 

Kandydatom dopuszczonym do rozmów kwalifikacyjnych zostanie udostępniony na ich życzenie pakiet dokumentów dot. Spółki.

Informacje udostępnione zostaną w okresie od 22.05.2017 r. do 29.05.2017 r., w siedzibie Spółki w Zielonej Górze przy al. Zjednoczenia 102, w godzinach 800 – 1400.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

 

Rada Nadzorcza powiadomi pisemnie kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach na adres korespondencyjny i adres poczty elektronicznej.