Zaproszenie do składania ofert – Montaż wyłączników Ppoż na budynkach administracyjnych.

Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym – Namioty wystawowe
12 sierpnia 2021
Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym – Namiot wystawowy
14 września 2021
Pokaż wszystkie

Zaproszenie do składania ofert – Montaż wyłączników Ppoż na budynkach administracyjnych.

Zielona Góra, dnia 2 września 2021 r.

ZIELONOGÓRSKI RYNEK ROLNO-TOWAROWY S.A.

 

zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Montaż wyłączników Ppoż na budynkach administracyjnych” w Zielonej Górze przy ul.Zjednoczenia 102.
1. Przedmiot zamówienia nr 1 ”Montaż wyłącznika Ppoż w budynku nr 21 Budynek administracyjny ARiMR”.
2. Przedmiot zamówienia nr 2 ”Montaż wyłącznika Ppoż w budynku nr 1 Budynek Administracyjny ZRRT S.A.”.

Oferty powinny obejmować wycenę netto wszystkich kosztów składających się na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z normą N SEP-E-005.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określono w przedmiarach robót stanowiących załączniki 1 i 2 do ogłoszenia.
Oferta cenowa na zakres robót określony w załączniku 1 i 2 oraz winna uwzględniać wycenę robót oddzielnie dla każdego przedmiotu zamówienia.
Nie przewiduje się składania oferty wariantowej.
Pożądany termin realizacji zadania – do uzgodnienia, jednak nie później, niż do 30.11.2021 r.
Termin płatności za wykonanie zadania – 14 dni od daty odbioru.

Podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym, zainteresowane udziałem w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zadania prosimy o składanie ofert wraz z wyceną sporządzoną w oparciu o załączone przedmiary do godz. 12.00 w dniu 17.09.2021 r. w wersji papierowej na adres Spółki lub drogą elektroniczną na adres skrzynki: biuro@zrrt.com.pl

Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 17.09.2021 r. o godz. 14.00.

W celu uzyskania bliższych informacji i/lub umówienia się na wizję lokalną zakresu planowanych prac prosimy kontaktować się z Panem Stanisławem Michniewiczem (tel. kontaktowy 68 326 25 64 wew. 109), codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 14.00.
Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową, uwzględniającą pożądane i wymienione w niniejszym ogłoszeniu wymogi.
Zamawiający zastrzega prowadzenie dalszych negocjacji z oferentami, których oferty zostaną uznane jako spełniające pożądane kryteria.
Zamawiający zastrzega również prawo swobodnego wyboru oferenta, z którym zawarta zostanie stosowna umowa lub do odstąpienia od postępowania ofertowego w każdym czasie bez podawania powodów.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021,poz.1129) jak również protestom i odwołaniom.
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

Załączniki: 

1. Przedmiar robót budynek administracyjny – ARiMR.

2. Przedmiar robót budynek administracyjny – Biurowiec ZRRT S.A.