Zaproszenie do składania ofert – Remont placów betonowych mieszanką mineralno-asfaltową.

Ogloszenie
Ogłoszenie – Zapytanie ofertowe
9 września 2020
Podziękowania
14 września 2020
Pokaż wszystkie

Zaproszenie do składania ofert – Remont placów betonowych mieszanką mineralno-asfaltową.

1. ZAMAWIAJĄCY:
Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A.
Al. Zjednoczenia 102
65-021 Zielona Góra
numer telefonu; 68 326 00 67, 326 12 10
adres strony internetowej: www.zrrt.com.pl
NIP:9291011147 REGON:970399175
godziny pracy zamawiającego: 7.00 – 15.00

zaprasza do złożenia ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: „Remont placów betonowych mieszanką mineralno-asfaltową”.

2. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie uchwały Zarządu ZRRT S.A.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje remont placów betonowych mieszanką mineralno-asfaltową.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawia przedmiar robót, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, KTÓRYCH SPEŁNIANIE WYMAGANE JEST OD WYKONAWCÓW:
Posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2020 r.

6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1) Przyjętą przez zamawiającego formą wynagrodzenia wykonawcy jest wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego zgodnie z podanymi w ofercie składnikami kalkulacyjnymi.
2) W celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, Wykonawca podaje w formularzu oferty wynagrodzenie wyliczone zgodnie z załączanym przedmiarem robót. Oferta cenowa na zakres robót określony przedmiarach robót, stanowiących załącznik do niniejszej oferty, winna uwzględniać wyceną robót.
3) Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.
4) Termin płatności za wykonane zamówienie nastąpi w terminie 14 dni od dnia odbioru zamówienia.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1) Oferta, jak również wszystkie oświadczenia i załączniki do oferty, winny być pod rygorem nieważności złożone w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
2) Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty:
a) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.
b) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
3) Oferta składana przez wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu oferty zamieszczonym w do niniejszej instrukcji. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem, w prawym górnym rogu strony. Wszelkie dokumenty stanowiące ofertę muszą być podpisane przez osobę upoważnioną i opieczętowane pieczątką firmową. Poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i własnoręcznie parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy wykonawcy.
Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Instrukcji, bez dokonywania w nich zmian przez wykonawcę.
4) Oferta winna obejmować wycenę wszystkich kosztów składających się na realizację przedmiotu zamówienia.
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia przez wykonawcę oferty częściowej.
6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia przez wykonawcę oferty wariantowej.
7) Wykonawca występujący wspólnie z innym wykonawcą, nie może składać oferty jako samodzielny wykonawca lub występować wspólnie z jakimkolwiek innym wykonawcą w tym samym postępowaniu.
8) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta musi być czytelna.
9) Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do zamawiającego, opieczętowana pieczątką firmową wykonawcy i posiadać oznaczenia: Oferta na remont placów betonowych mieszanka mineralno-asfaltową. Nie otwierać przed 21.09.2020 r. godz. 10.00.

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A., al. Zjednoczenia 102, 65-021 Zielona Góra, pokój nr 3 (sekretariat) osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
2) Termin składania ofert upływa dnia 21.09.2020 r. o godz. 9.45.
3) Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym w pkt. 2) zostaną zwrócone wykonawcom niezwłocznie.

9. TERMIN OTWARCIA I ROZPATRZENIA OFERT:
Zamawiający dokona otwarcia i rozpatrzenia ofert w dniu 21.09.2020 r. o godz. 10.00 .

10. KRYTERIA WYBORU OFERT I SPOSÓB OCENY OFERT:
1) Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze ofertę wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową, uwzględniając pożądane i wymienione w niniejszym ogłoszeniu wymogi.
2) Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z oferentami, których oferty zostaną uznane jako spełniające pożądane kryteria.
3) Zamawiający zastrzega prawo swobodnego wyboru oferenta, z którym zawarta zostanie umowa lub do odstąpienia od postępowania ofertowego w każdym czasie bez podawania powodów.

11. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

12. DODATKOWE INFORMACJE DLA WYKONAWCY:
1. Należy dostosować harmonogram prac uwzględniając funkcjonowanie najemców na terenie Zamawiającego oraz bezwzględnie wyłączenie placów z możliwości wykonywanie przedmiotu zamówienia w czasie Giełdy Niedzielnej.
2. W celu uzyskania bliższych informacji lub umówienia się na wizję lokalną zakresu planowanych prac prosimy kontaktować się w Panem Stanisławem Michniewiczem pod numerem telefonu 683262564 w.109 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.
3. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
4. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019.1843) jak również protestom i odwołaniom.

Załączniki: