Zaproszenie do składania ofert – Zaprojektowanie i wykonanie systemu e-Giedła.

Informacje dla akcjonariuszy o dematerializacji akcji imiennych Spółki
16 października 2020
INFORMACJA – tymczasowe zamknięcie bramy nr4
28 października 2020
Pokaż wszystkie

Zaproszenie do składania ofert – Zaprojektowanie i wykonanie systemu e-Giedła.

 

 

ZIELONOGÓRSKI RYNEK ROLNO-TOWAROWY S.A.

 

zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.

 

„Zaprojektowanie i wykonanie systemu e-Giedła wraz z udzieleniem licencji oraz późniejszym świadczeniem usług Maintenance dla zaprojektowanego systemu”

 

Oferta winna obejmować wycenę netto wszystkich kosztów składających się na realizację zadania wymienionych w obydwu załącznikach.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określono w Załączniku 1.

Oferta cenowa na zakres usługi określony w Załączniku 2 winna uwzględniać wycenę usług.

Nie przewiduje się składania oferty wariantowej.

Pożądany termin realizacji zadania – do uzgodnienia, jednak nie później, niż do 30.09.2021 r.

Termin płatności za wykonanie zadania – 14 dni od daty odbioru.

Sporządzanie i składanie ofert:

Formularz Oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Wraz z formularzem oferty należy dołączyć wypełnione oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zapytaniu ofertowym realizowanym przez ZRRT S.A. – Załącznik Nr 3 do oferty.

Podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym, zainteresowane udziałem w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zadania prosimy o składanie ofert wraz z wyceną sporządzoną w oparciu o załączone przedmiary do godz. 1200  w dniu 30.11.2020 r. w wersji papierowej na adres Spółki lub drogą elektroniczną na adres skrzynki: biuro@zrrt.com.pl

Oferty zostaną rozpatrzone do dnia 04.12.2020 r. do godz. 1500.

W celu uzyskania bliższych informacji i/lub umówienia się na wizję lokalną zakresu planowanych prac prosimy kontaktować się z Panią Magdaleną Kwiatkowską (tel. kontaktowy 68 451 32 09), codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 14.00.

Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową, uwzględniającą pożądane i wymienione w niniejszym ogłoszeniu wymogi.

Zamawiający zastrzega prowadzenie dalszych negocjacji z oferentami, których oferty zostaną uznane jako spełniające pożądane kryteria.

Zamawiający zastrzega również prawo swobodnego wyboru oferenta, z którym zawarta zostanie stosowna umowa lub do odstąpienia od postępowania ofertowego w każdym czasie bez podawania powodów.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1843) jak również protestom  i odwołaniom.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

Do oferty (Załącznik nr 2) należy załączyć podpisaną klauzulę RODO  (Załączniku nr 3).

 

Załączniki:

  1. Wymogi systemowe.
  2. Formularz oferty.
  3. Oświadczenie o zapoznaniu z RODO.