Zapytanie ofertowe – modernizacja rozdzielni.

Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym – montaż wyłączników Ppoż.
27 maja 2022
Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym – zestaw nagłośnienia.
14 czerwca 2022
Pokaż wszystkie

Zapytanie ofertowe – modernizacja rozdzielni.

Zielona Góra, dnia 2 czerwca 2022 r.

 

ZIELONOGÓRSKI RYNEK ROLNO-TOWAROWY S.A.

 

zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „ Modernizacja rozdzielni dokumentacja techniczno – projektowa na terenie ZRRT S.A. w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 102

 

Oferta winna obejmować wycenę netto wszystkich kosztów składających się na realizację zadania wymienionego w załączniku.
Poglądowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określono w dokumentacji fotograficznej stanowiących załącznik do ogłoszenia.
Oferta cenowa na zakres robót winna uwzględniać wycenę robót
Nie przewiduje się składania oferty wariantowej.

Pożądany termin realizacji zadania – do uzgodnienia, jednak nie później, niż do 29.07.2022 r.
Termin płatności za wykonanie zadania – 14 dni od daty odbioru.

Podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym, zainteresowane udziałem w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zadania prosimy o składanie ofert wraz z wyceną sporządzoną w oparciu o załączone przedmiary do godz. 12.00 w dniu 08.06.2022 r. w wersji papierowej na adres Spółki lub drogą elektroniczną na adres skrzynki: biuro@zrrt.com.pl
Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 08.06.2022 r. o godz. 12.30.
W celu uzyskania bliższych informacji i/lub umówienia się na wizję lokalną zakresu planowanych prac prosimy kontaktować się z Panem Stanisławem Michniewiczem (tel. kontaktowy 68 326 25 64 wew. 109), codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 14.00.

Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową, uwzględniającą pożądane i wymienione w niniejszym ogłoszeniu wymogi.
Zamawiający zastrzega prowadzenie dalszych negocjacji z oferentami, których oferty zostaną uznane jako spełniające pożądane kryteria.
Zamawiający zastrzega również prawo swobodnego wyboru oferenta, z którym zawarta zostanie stosowna umowa lub do odstąpienia od postępowania ofertowego w każdym czasie bez podawania powodów.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1986) jak również protestom i odwołaniom.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

Załączniki:

1. Dokumentacja fotograficzna:

2. Klauzula Informacyjna oraz oświadczenie.