Zapytanie ofertowe – rozbudowa ogrodzenia

Ogłoszenie
12 lipca 2019
Ważne członkostwo!
31 lipca 2019
Pokaż wszystkie

Zapytanie ofertowe – rozbudowa ogrodzenia

Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Rozbudowa ogrodzenia” w Zielonej Górze przy Al. Zjednoczenia 102

Oferta winna obejmować wycenę netto wszystkich kosztów składających się na realizację zadania wg specyfikacji rzeczowej określonej w przedmiarach robót.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określono w przedmiarach robót – stanowiących załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia.

Pożądany termin realizacji zadania – do 7 września 2019 r.

Termin płatności za wykonanie zadania – 14 dni od daty odbioru.

Podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym, zainteresowane udziałem w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zadania prosimy o składanie ofert wraz z wyceną sporządzoną w oparciu o załączone przedmiary robót do godz. 1200 w dniu 31 lipca 2019 r. w wersji elektronicznej lub papierowej na adres Spółki – Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. Al. Zjednoczenia 102 65-021 Zielona Góra, lub drogą elektroniczną na adres skrzynki: biuro@zrrt.com.pl

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 31 lipca 2019 o godz. 1230.

W celu uzyskania bliższych informacji i/lub umówienia się na wizję lokalną zakresu planowanych prac prosimy kontaktować się z Panem Stanisławem Michniewiczem (tel. kontaktowy 68 326 25 64 w. 109), codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 900 – 1400.

Zastrzega się ewentualność poszerzenia rozmiaru rzeczowego i finansowego planowanych prac w przypadku pojawienia się na etapie realizacji istotnych okoliczności mających wpływ na funkcjonalność zadania.

Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową, uwzględniającą pożądane i wymienione w niniejszym ogłoszeniu wymogi.

Zamawiający zastrzega prowadzenie dalszych negocjacji z oferentami, których oferty zostaną uznane jako spełniające pożądane kryteria.

Zamawiający zastrzega również prawo swobodnego wyboru oferenta, z którym zawarta zostanie stosowna umowa lub do odstąpienia od postępowania ofertowego w każdym czasie bez podawania powodów.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1986) jak również protestom  i odwołaniom.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

Załączniki: 2