Zapytanie ofertowe – Rozbudowa utwardzenia

Wspieramy lokalną edukację i sport
7 maja 2019
Ogłoszenie
17 maja 2019
Pokaż wszystkie

Zapytanie ofertowe – Rozbudowa utwardzenia

Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Rozbudowa utwardzenia” w Zielonej Górze przy Al. Zjednoczenia 102

Oferta winna obejmować wycenę netto wszystkich kosztów składających się na realizację zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określono w opisie zadania – projekcie technicznym, stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Oferta cenowa winna uwzględniać założenia określone w załączniku oraz przedmiarze robót, stanowiącym załącznik Nr 2.

Pożądany termin realizacji zadania – do 31 sierpnia 2019 r.

Termin płatności za wykonanie zadania – 30 dni od daty odbioru.

Podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym, zainteresowane udziałem w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zadania prosimy o składanie ofert wraz z wyceną sporządzoną w oparciu o załączony przedmiar robót do godz. 1200 w dniu 17 maja 2019 r. w wersji papierowej na adres Spółki lub drogą elektroniczną na adres skrzynki: biuro@zrrt.com.pl

Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 17 maja 2019 o godz. 1400.

W celu uzyskania bliższych informacji i/lub umówienia się na wizję lokalną zakresu planowanych prac prosimy kontaktować się z Panem Zbigniewem Siemaszko (tel. kontaktowy 68 451 32 09), codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 900 – 1400.

Zastrzega się ewentualność poszerzenia rozmiaru rzeczowego i finansowego planowanych prac w przypadku pojawienia się na etapie realizacji istotnych okoliczności mających wpływ na funkcjonalność zadania.

Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową, uwzględniającą pożądane i wymienione w niniejszym ogłoszeniu wymogi.

Zamawiający zastrzega prowadzenie dalszych negocjacji z oferentami, których oferty zostaną uznane jako spełniające pożądane kryteria.

Zamawiający zastrzega również prawo swobodnego wyboru oferenta, z którym zawarta zostanie stosowna umowa lub do odstąpienia od postępowania ofertowego w każdym czasie bez podawania powodów.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1986) jak również protestom  i odwołaniom.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

Załączniki: 2

Zał. Nr 1 – Projekt
Zał. Nr 2 – Przedmiar robót