Zapytanie ofertowe – zaktualizowane

Ważne członkostwo!
31 lipca 2019
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wyboru firmy audytorskiej
27 sierpnia 2019
Pokaż wszystkie

Zapytanie ofertowe – zaktualizowane

ZIELONOGÓRSKI RYNEK ROLNO-TOWAROWY S.A. zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Docieplenie elewacji stacji transformatorowej i uzupełnienie tynków” w Zielonej Górze przy Al. Zjednoczenia 102.

Oferta winna obejmować wycenę netto wszystkich kosztów składających się na realizację zadania wymienionych w obydwu załącznikach.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określono w przedmiarach robót, stanowiących załączniki 1 i 2 do ogłoszenia.

Oferta cenowa na zakres robót określony w załączniku 1 winna uwzględniać wycenę robót  w rozbiciu na zakres wymieniony na stronie 2: elewacja frontowa, elewacja boczna i elewacja tylna, łącznie z wyceną obróbki blacharskiej i opaski dla całości w każdym wariancie, ponieważ zakres robót uzależniony będzie od wartości oferty.

Nie przewiduje się składania oferty wariantowej.

Pożądany termin realizacji zadania – do uzgodnienia, jednak nie później, niż do 30 października 2019 r.

Termin płatności za wykonanie zadania – 14 dni od daty odbioru.

Podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie oraz dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym, zainteresowane udziałem w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy zadania prosimy o składanie ofert wraz z wyceną sporządzoną w oparciu o załączone przedmiary do godz. 1200 w dniu 30 sierpnia 2019 r. w wersji papierowej na adres Spółki lub drogą elektroniczną na adres skrzynki: biuro@zrrt.com.pl

Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 30 sierpnia 2019 r. o godz. 1230.

W celu uzyskania bliższych informacji i/lub umówienia się na wizję lokalną zakresu planowanych prac prosimy kontaktować się z Panem Stanisławem Michniewiczem (tel. kontaktowy 68 326 25 64 wew. 109), codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 900 – 1400.

Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową, uwzględniającą pożądane i wymienione w niniejszym ogłoszeniu wymogi.

Zamawiający zastrzega prowadzenie dalszych negocjacji z oferentami, których oferty zostaną uznane jako spełniające pożądane kryteria.

Zamawiający zastrzega również prawo swobodnego wyboru oferenta, z którym zawarta zostanie stosowna umowa lub do odstąpienia od postępowania ofertowego w każdym czasie bez podawania powodów.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1986) jak również protestom i odwołaniom.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

Załącznik: 2 pliki

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Wersja pierwotna oferty