Zapytanie ofertowe – zakup sprzętu

Wizyta w Broniszach
3 lipca 2019
Ogłoszenie
12 lipca 2019
Pokaż wszystkie

Zapytanie ofertowe – zakup sprzętu

Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. w Zielonej Górze jest zainteresowany nabyciem niżej wymienionego sprzętu do utrzymywania porządku:

  1. Ciągnika kompaktowego
  2. Przyczepy transportowej
  3. Pługa do odśnieżania
  4. Posypywarki zawieszanej

Pożądane parametry techniczne maszyn wraz z minimalnym wyposażeniem określono w załączniku do niniejszego zapytania.

W związku z powyższym prosimy o przedstawienie oferty cenowej na pożądany sprzęt z uwzględnieniem następujących elementów finansowania:

– leasing przy wpłacie 10% wartości na okres spłaty 24 miesięcy, – wartość wykupu 1%,

– opłata manipulacyjna: możliwie najniższa.

Pożądany termin ewentualnej dostawy maszyn — do 30 sierpnia 2019 r.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

O wyborze oferty decydować będzie najkorzystniejsza cena łączna za wszystkie maszyny.

Na przedłożenie oferty oczekujemy w terminie do godz. 15.00 dnia 29 lipca 2019 r. Oferty prosimy składać w formie pisemnej na adres spółki, Al. Zjednoczenia 102 65-021 Zielona Góra lub w formie elektronicznej na adres skrzynki e-mail: biuro@zrrt.com.pl.

Po przedłożeniu ofert zastrzegamy sobie wybór dostawcy oraz możliwość ewentualnych dalszych negocjacji z wybranym oferentem.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pożądane wymogi techniczne dla maszyn w załączniku.

Załączniki: 1

Zapytanie ofertowe ZRRT S.A.