Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Docieplenie elewacji stacji transformatorowej” w Zielonej Górze przy Al. Zjednoczenia 102

Oferta winna obejmować wycenę netto wszystkich kosztów składających się na realizację zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określono w Przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Oferta cenowa winna uwzględniać wycenę robót w rozbiciu na zakres wymieniony  w przedmiarze (str. 2): elewacja frontowa, elewacja boczna i elewacja tylna, łącznie z wyceną obróbki blacharskiej i opaski dla całości w każdym wariancie, ponieważ zakres robót uzależniony będzie od wartości oferty.

Pożądany termin realizacji zadania – do uzgodnienia, jednak nie później, niż do  30 października 2019 r.

Termin płatności za wykonanie zadania – 14 dni od daty odbioru.

Podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym, zainteresowane udziałem w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zadania prosimy o składanie ofert wraz z wyceną sporządzoną w oparciu o załączony przedmiar robót do godz. 1200 w dniu 30 sierpnia 2019 r. w wersji papierowej na adres Spółki lub drogą elektroniczną na adres skrzynki: biuro@zrrt.com.pl

Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 30 sierpnia 2019 r. o godz. 1230.

W celu uzyskania bliższych informacji i/lub umówienia się na wizję lokalną zakresu planowanych prac prosimy kontaktować się z Panem Stanisławem Michniewiczem (tel. kontaktowy 68 326 25 64 wew. 109), codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 900 – 1400.

Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową, uwzględniającą pożądane i wymienione w niniejszym ogłoszeniu wymogi.

Zamawiający zastrzega prowadzenie dalszych negocjacji z oferentami, których oferty zostaną uznane jako spełniające pożądane kryteria.

Zamawiający zastrzega również prawo swobodnego wyboru oferenta, z którym zawarta zostanie stosowna umowa lub do odstąpienia od postępowania ofertowego w każdym czasie bez podawania powodów.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1986) jak również protestom  i odwołaniom. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

Przedmiar robót