REGULAMIN GIEŁDY NIEDZIELNEJ

 

1. Zarządzającym Giełdą Niedzielną jest Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. ul. Zjednoczenia 102, 65-120 Zielona Góra, tel. 68 451 32 09, strona: www.zrrt.com.pl, e-mail: gielda@zrrt.com.pl, Biuro Ochrony tel. 607810383.

2. Giełda czynna jest w każdą niedzielę oprócz niedziel wyłączonych zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej ZRRT S.A. oraz wykazu znajdującego się w biurze Giełdy.

3. Funkcjonowanie stoisk handlowych odbywa się w godzinach:
– zajęcie i przygotowywanie abonamentowych stoisk handlowych 5.00-7.30,
– zajęcie i przygotowywanie stoisk jednorazowych 6.00-8.00
– sprzedaż i obsługa klientów 8.00-14.00,
– złożenie i uporządkowanie stoisk handlowych oraz wyjazd pojazdów 13.00-15.00.
– w nagłych przypadkach wcześniejszy wyjazd pojazdu z wykupionego stanowiska następuje po zgłoszeniu i ustaleniu warunków oraz uzyskaniu zgody Ochrony Giełdy Niedzielnej. Przejazd pojazdu ze stanowiska do bramy wyjazdowej odbywa się tylko w obecności pracownika ochrony. Zabronione jest samowolne poruszanie się pojazdem po terenie Giełdy Niedzielnej w czasie jej trwania.
– Biuro Giełdy Niedzielnej czynne w niedzielę abonamentową 6.00-14.00, w pozostałe niedziele 6.30-13.00.

4. Warunkiem uzyskania zgody na prowadzenie działalności handlowej jest zawarcie umowy cywilnoprawnej w postaci wykupionego abonamentu miesięcznego lub wykupionego biletu jednorazowego za zajęcie stanowiska handlowego. Zakup abonamentu miesięcznego lub biletu jednorazowego oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu oraz cennika opłat.

5. Działalność handlowa i usługowa może odbywać się tylko na stoiskach handlowych wyznaczonych przez Zarządcę Giełdy.

6. Wykup abonamentu miesięcznego jest jednoznaczny z rezerwacją określonego stanowiska handlowego. Opłata za abonament miesięczny musi być wniesiona z góry za dany miesiąc kalendarzowy, nie później niż w terminie wyznaczonym przez Zarządcę Giełdy, podanym na karcie abonamentowej.

7. Niewykupione miejsca abonamentowe podlegają sprzedaży w ostatnią niedzielę miesiąca od godz. 9.00.

8. Opłata za abonament miesięczny jest stała i nie jest uzależniona od ilości niedziel handlowych w danym miesiącu. Wysokość opłat ustalana jest raz w roku i podawana do wiadomości w cenniku opłat.

9. W przypadku nie zajęcia abonamentowego stanowiska handlowego do godziny 7.30, Zarząd Giełdy może je sprzedać na dany dzień w postaci biletu jednorazowego innej osobie.

10. Na stanowiskach handlowych, działalność mogą prowadzić tylko te osoby/podmioty, które wykupiły abonament lub bilet jednorazowy. Jakikolwiek obrót (odsprzedaż, wynajem, wypożyczanie) stanowisk handlowych jest zabronione. Nieprzestrzeganie tego zakazu spowoduje naliczenie kary finansowej oraz utratę rezerwacji danego stanowiska.

11. Bilety jednorazowe, będą sprzedawane na placu osobom/podmiotom handlującym w miejscach wyznaczonych przez upoważnionych pracowników Giełdy, według cen zawartych w cenniku. Informacja o wolnych miejscach udzielana jest w biurze, bądź u wyznaczonych pracowników na placu handlowym.

12. Do opłat abonamentowych oraz biletów jednorazowych naliczane będą opłaty dodatkowe za:
– wjazd na teren Giełdy samochodem,
– sprzątanie śmieci.

13. Na terenie Giełdy zabrania się:
– sprzedaży mleka niepasteryzowanego,
– sprzedaży dziczyzny,
– wnoszenie i sprzedaży substancji trujących, środków odurzających,
– sprzedaży walut, papierów wartościowych, metali i kamieni szlachetnych,
– wnoszenia i sprzedaży broni, amunicji, materiałów wybuchowych i środków pirotechnicznych, w tym również replik broni,
– wnoszenia, instalowania i używania butli gazowych, za wyjątkiem stoisk gastronomicznych posiadających butle z aktualną legalizacją i logo producenta niepozostające na bezpośrednim widoku. Butle oraz urządzenia nimi zasilane muszą posiadać aktualne certyfikaty dopuszczające do użytku,
– wnoszenia i sprzedaży materiałów niebezpiecznych,
– blokowania ciągów komunikacyjnych,
– sprzedaży towarów w drodze przetargu publicznego,
– organizowania i uprawiania gier hazardowych i loterii,
– przebywania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz ich spożywania na terenie Giełdy,
– pozostawiania niesprzedanych towarów,
– pozostawiania bagaży, pakunków, towarów oraz pojazdów bez opieki,
– pozostawiania śmieci w innych miejscach niż wyznaczone śmietniki, kosze lub worki na śmieci,
– sprzedaży towarów pochodzących z kradzieży oraz towarów niewiadomego pochodzenia.
– wnoszenia i sprzedaży towarów, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą być szkodliwe dla ludzi,
– zakłócania porządku publicznego,
– instalowania anten, CB radio, reklam oraz innych przedmiotów bez zgody Zarządu Giełdy,
– utrudniania wykonywania obowiązków ochronie i pracownikom Giełdy,
– wprowadzania psów oraz innych zwierząt.

14. Zasady korzystania z energii elektrycznej na placach targowych:
– ZRRT S.A. umożliwia posiadaczowi Karty Rezerwacyjnej i/lub opłaty jednorazowej w ramach uiszczonego abonamentu i/lub wniesionej opłaty zasilanie stoiska handlowego na placu targowym energią elektryczną o napięciu 230 V z najbliżej położonego punktu dostępowego.
– w gestii posiadacza Karty Rezerwacyjnej i/lub wnoszącego opłatę pozostaje zapewnienie odpowiednich, bezpiecznych przewodów zasilających swoje odbiorniki prądu elektrycznego oraz zapewnienie bezpiecznego użytkowania linii zasilającej od punktu dostępowego do odbiornika/ów końcowego/ych (wraz z odbiornikiem/ami).

15. Na terenie nakazuje się:
– przestrzegania niniejszego Regulaminu,
– przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
– przestrzegania przepisów ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
– posiadania przy sobie i przedstawiania do kontroli kart abonamentowych, paragonów za opłatę wjazdową samochodem na Giełdę, paragonów za zakup biletu jednorazowego oraz dokumentów tożsamości,
– przestrzegania przepisów dotyczących wymagań sanitarnych w handlu artykułami spożywczymi,
– bezspornego uiszczania opłat zawartych w cenniku Giełdy,
– oznaczenia miejsca sprzedaży tabliczką z imieniem i nazwiskiem lub nazwą wydzierżawiającego stoisko handlowe,
– natychmiast informować ochronę lub pracowników Giełdy w przypadku stwierdzenia zagrożeń dla bezpieczeństwa życia lub zdrowia ludzkiego, oraz przypadkach złamania przepisów i Regulaminu Giełdy,
– wykonywania poleceń ochrony i pracowników Zarządcy w sprawach związanych z organizacją, funkcjonowaniem i bezpieczeństwem Giełdy,
– dbanie o czystość i porządek w miejscu sprzedaży.

16. Zarząd Giełdy – ZRRT S.A. nie ponosi odpowiedzialności materialnej za jakiekolwiek mienie pozostawione na terenie Giełdy.

17. Za pozostawienie pojazdów po zakończeniu Giełdy będą naliczane opłaty parkingowe zgodnie z cennikiem ZRRT S.A.

18. Pojazdy zaparkowane w innych miejscach niż wyznaczone parkingi, będą niezwłocznie usuwane z terenu Giełdy na koszt właściciela.

19. Pobór opłaty targowej dla handlujących na placach odbywa się zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Zielona Góra nr LVI/504/05 z dnia 29 listopada 2005.

20. Do egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu upoważnieni są pracownicy ochrony i pracownicy Giełdy, posiadający identyfikator zgodny z wzorem (załącznik).

21. Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu, nakładane będą dodatkowe opłaty zgodnie z cennikiem Giełdy, oraz cofnięcie zgodny na prowadzenie działalności na jej terenie.

22. Przyjmowanie skarg i wniosków odbywa się w niedziele abonamentowe w godzinach 11.00-13.00 w gabinecie Kierownika Giełdy (parter).

23. Regulamin obowiązuje od dnia 23.08.2018 r.

Załączniki:

1. Wzór identyfikatora.
2. Cennik.