REGULAMIN GIEŁDY NIEDZIELNEJ

 

1. Zarządca Giełdy Niedzielnej:

Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A.
ul. Zjednoczenia 102, 65-120 Zielona Góra
tel. +48 68 451 32 09
NIP 9291011147
REGON 970399175
WWW: www.zrrt.com.pl
e-mail: gielda@zrrt.com.pl
Portal: egielda.zrrt.com.pl

Biuro Ochrony tel. +48 607 810 383

2. Słownik pojęć

Abonament miesięczny Opłata za Stanowisko handlowe zgodna z Cennikiem Giełdy Niedzielnej, upoważniająca do zajmowania Stanowiska handlowego podczas trwania Giełdy Niedzielnej w danym miesiącu kalendarzowym, za który została wniesiona.
Asortyment Rodzaj sprzedawanego towaru na Stanowisku handlowym.
Bilet jednorazowy Opłata za Stanowisko handlowe zgodna z Cennikiem Giełdy Niedzielnej, upoważniająca do jednorazowego zajęcia Stanowiska handlowego podczas trwania Giełdy Niedzielnej.
Biuro Giełdy Niedzielnej Biuro obsługi interesantów, prowadzenia wszystkich spraw związanych z Giełdą Niedzielną: Parter, Budynek Główny ZRRT S.A.: ul. Zjednoczenia 102, 65-120 Zielona Góra.
Cennik Zestawienie opłat i kar naliczanych przez Zarządcę Giełdy Niedzielnej.
Giełda Niedzielna Niedziela, podczas której odbywa się handel na terenie ZRRT S.A.
Karta Abonamentowa Dokument wydawany w Biurze Giełdy Niedzielnej po uiszczeniu zapłaty za Abonament miesięczny.
Klient Podmiot lub osoba fizyczna wykupująca Stanowisko handlowe na terenie ZRRT S.A. w postaci Abonamentu miesięcznego lub Biletu jednorazowego.
Niedziela abonamentowa Niedziela handlowa, podczas której pobierany jest Abonament miesięczny.
Niedziela handlowa Niedziela, w czasie której odbywa się Giełda Niedzielna.
Ochrona Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Giełdy Niedzielnej.
Opłata eksploatacyjna

Opłata dodatkowa doliczana każdorazowo do Abonamentu miesięcznego oraz Biletu jednorazowego zgodna z Cennikiem za następujące usługi:

– sprzątanie oraz przygotowanie ciągów komunikacyjnych,

– udostępnienie sanitariatów,

– ochrona Terenu Giełdy Niedzielnej,

– obsługa administracyjna

– inne nie wymienione związane z prowadzeniem Giełdy Niedzielnej.

Opłata targowa

Opłata pobierana od osób handlujących na terenie miasta Zielona Góra zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Zielona Góra w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej, pobierana przez pracowników miasta Zielona Góra.

Źródło: bip.um.zielona-gora.pl.

Portal eGiełda Portal – serwis informacyjno-płatniczy udostępniony przez Zarządcę Giełdy Niedzielnej pod adresem internetowym: https://egielda.zrrt.com.pl.
Regulamin Zbiór przepisów normujących zasady postępowania na terenie ZRRT S.A. podczas trwania Giełdy Niedzielnej.
Stanowisko handlowe Wyznaczony fizycznie obszar na terenie ZRRT S.A.
Stanowisko jednorazowe Stoisko handlowe wykupione na podstawie Biletu jednorazowego.
Stanowisko abonamentowe dla ogrodnictwa Stoisko handlowe wykupione na podstawie Abonamentu miesięcznego przeznaczone wyłącznie do sprzedaży produktów ogrodniczych i roślin ozdobnych.
Stanowisko abonamentowe Stoisko handlowe wykupione na podstawie Abonamentu miesięcznego.
Teren Giełdy Niedzielnej Obszar na terenie ZRRT S.A. wyznaczony pod Stanowiska handlowe wraz z infrastrukturą.
Umowa Zakup usługi polegającej na wykupieniu Stanowiska handlowego podczas trwania Giełdy Niedzielnej zgodnie z Regulaminem oraz Cennikiem realizowany poprzez wykupienie Abonamentu miesięcznego lub zakup Biletu jednorazowego przez Klienta.

 

3. Giełda Niedzielna czynna jest w każdą niedzielę oprócz niedziel wyłączonych zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej ZRRT S.A., na Portalu eGiełda oraz w wykazie znajdującym się w Biurze Giełdy Niedzielnej.

Biuro Giełdy Niedzielnej czynne jest w każdą Niedzielę abonamentową w godzinach 6:00-14.00 oraz w pozostałe Niedziele handlowe w godzinach 6:00-13:00, natomiast w dni robocze 7:30-14:30.

4. Funkcjonowanie Giełdy Niedzielnej

Stanowiska Pojazdy

zajęcie i przygotowanie

Stanowisk abonamentowych

05:00 – 07:30 wjazd pojazdów na Teren Giełdy Niedzielnej 05:00 – 8:00

zajęcie i przygotowywanie

Stanowisk jednorazowych

05:00 – 08:00 wyjazd pojazdów z Terenu Giełdy Niedzielnej 13:00 – 15:00
zajęcie i przygotowanie Stanowisk jednorazowych wykupionych przez Portal eGiełda i/lub Biurze Giełdy Niedzielnej 05:00 – 07:30  
sprzedaż i obsługa Klientów W godzinach pracy Biura Giełdy Niedzielnej określone w pkt. 3
złożenie i uporządkowanie Stanowisk handlowych, opuszczenie Terenu Giełdy Niedzielnej 13:00 – 15:00

Uwaga:

Zabronione jest samowolne poruszanie się pojazdem po Terenie Giełdy Niedzielnej w czasie jej trwania.

W nagłych przypadkach wcześniejszy wyjazd pojazdu z wykupionego Stanowiska handlowego następuje po zgłoszeniu
i ustaleniu warunków oraz uzyskaniu zgody Ochrony.

Przejazd pojazdu ze Stanowiska handlowego do bram wyjazdowych odbywa się wyłącznie w obecności pracownika Ochrony.

5. Warunkiem uzyskania zgody na prowadzenie działalności handlowej jest zawarcie Umowy poprzez wykupienie Abonamentu miesięcznego lub Biletu jednorazowego za zajęcie Stanowiska handlowego. Zakup Abonamentu miesięcznego lub Biletu jednorazowego oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu oraz Cennika.

6. Klientami Giełdy Niedzielnej mogą być jedynie osoby fizyczne prowadzące działalność handlową bądź usługową, właściciele gospodarstw rolnych lub ogrodniczych sprzedający własne produkty, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności handlowej lub usługowej mogą być sprzedawcami wyłącznie rzeczy używanych.

7. Działalność handlowa może odbywać się wyłącznie na Stanowiskach handlowych wyznaczonych przez Zarządcę Giełdy Niedzielnej.

8. Wykup Abonamentu miesięcznego jest jednoznaczny z rezerwacją określonego Stanowiska handlowego. Opłata za Abonament miesięczny musi być wniesiona z góry za kolejny miesiąc kalendarzowy, nie później niż w terminie wyznaczonym przez Zarządcę Giełdy Niedzielnej, podanym na Karcie Abonamentowej, stronie internetowej ZRRT S.A. oraz Portalu eGiełda. Abonament miesięczny sprzedawany jest w Biurze Giełdy Niedzielnej (do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszą w miesiącu Giełdę Niedzielną) lub poprzez Portal e-Giełda (do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który ma zostać wykupiony Abonament miesięczny).

Terminarz wykupu Abonamentów miesięcznych na danych rok dostępny jest na stronie internetowej ZRRT S.A., Portalu eGiełda oraz Kartach Abonamentowych. Klientom kupującym Abonament miesięczny bezpośrednio w Biurze Giełdy Niedzielnej nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

9. Rezerwacja Stanowisk abonamentowych dla ogrodnictwa odbywa się wyłącznie w Biurze Giełdy Niedzielnej. Rezerwacji na rok następny może dokonać wyłącznie Klient, który w dniu dokonywania rezerwacji posiada wykupiony Abonament miesięczny na rezerwowane Stanowisko abonamentowe dla ogrodnictwa oraz w przypadku, jeśli rezerwacja na dane stanowisko nie została wcześniej dokonana. Opłata abonamentowa za zarezerwowane Stanowisko musi być wniesiona najpóźniej w terminie wykupu Abonamentu miesięcznego dla danej rezerwacji. Nieuiszczenie opłaty abonamentowej za zarezerwowane Stanowisko abonamentowe dla ogrodnictwa w wyznaczonym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji. Deklaracja terminu rezerwacji jest jednoznaczna, nie ma możliwości zmiany zadeklarowanego terminu rezerwacji.

10. Klientowi, który posiada wykupiony i opłacony Abonament miesięczny na dane Stanowisko abonamentowe przysługuje prawo pierwszeństwa jego zakupu na kolejny okres w termie ustalonym przez Zarządcę Giełdy Niedzielnej. Niewykupione Stanowiska abonamentowe podlegają sprzedaży w Biurze Giełdy Niedzielnej oraz poprzez Portal eGiełda w dniu następnym
po tym terminie.

11. Klienci, którzy dokonali zakupu Abonamentu miesięcznego na dane Stanowisko abonamentowe, mają prawo do dwóch dni urlopu w danym roku kalendarzowym. Urlop musi być wykorzystany wyłącznie w dwie niedziele przypadające w jednym miesiącu kalendarzowym. Deklarację terminu urlopu Klient dokonuje podczas zakupu Abonamentu miesięcznego na dane Stanowisko abonamentowe. Urlopy z różnych Stanowisk abonamentowych nie podlegają sumowaniu jak również nie można ich przenosić pomiędzy stanowiskami. Deklaracja terminu urlopu jest jednoznaczna i nie można jej odwołać jak również nie można zmienić dat określonych w deklaracji dla danego Stanowiska abonamentowego. Zarządcy Giełdy Niedzielnej przysługuje prawo sprzedaży Stanowisk Abonamentowych objętych urlopem w dniu Giełdy Niedzielnej jako Stanowiska jednorazowe wykupione na podstawie Biletu jednorazowego.

12. Opłata za Abonament miesięczny jest stała i nie jest uzależniona od ilości Niedziel handlowych w danym miesiącu. Wysokość opłat ustalana jest raz w roku przez Zarządcę Giełdy Niedzielnej i podawana do wiadomości w Cenniku. Opłata Abonamentowa w miesiącu styczniu każdego roku stanowi 40% opłaty obowiązującej za stanowiska na Giełdzie Niedzielnej.

13. W przypadku nie zajęcia wykupionego Stanowiska abonamentowego przez Klienta do godziny 7:30, Zarządcy Giełdy Niedzielnej przysługuje prawo wystawienia tego Stanowiska handlowego do sprzedaży na dany dzień w postaci Biletu jednorazowego.

14. Na Stanowiskach handlowych działalność mogą prowadzić tylko Klienci, którzy wykupili Abonament miesięczny lub Bilet jednorazowy. Jakikolwiek obrót tj. odsprzedaż, dzierżawa, wynajem, użyczanie Stanowisk handlowych jest zabroniony. Nieprzestrzeganie tego zakazu spowoduje naliczenie kary finansowej przez Zarządcę Giełdy Niedzielnej zgodnie z Cennikiem oraz będzie skutkowało natychmiastowym rozwiązaniem Umowy. Zarządca zastrzega, iż uprawnienie do posługiwania się przez Klienta Kartą Abonamentową lub Biletem jednorazowym w przypadku uzasadnionych wątpliwości może być weryfikowane przez pracowników ochrony w ramach posiadanych przez nich uprawnień wynikających z przepisów prawa.

15. Bilety jednorazowe będą sprzedawane na Terenie Giełdy Niedzielnej Klientom handlującym na wolnych Stanowiskach handlowych przez upoważnionych pracowników Giełdy Niedzielnej według cen zawartych w Cenniku. Informacja o wolnych Stanowiskach handlowych udzielana jest w Biurze Giełdy Niedzielnej bądź u upoważnionych pracowników lub dostępna jest na Portalu eGiełda. Klientom kupującym bilet jednorazowy na Terenie Giełdy Niedzielnej nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

16. Każdorazowo w przypadku wjazdu pojazdem mechanicznym na Teren Giełdy Niedzielnej w trakcie trwania Niedzieli handlowej pobierana jest opłata za wjazd pojazdu zgodnie z Cennikiem.

17. Do Abonamentów miesięcznych oraz Biletów jednorazowych naliczana jest dodatkowa Opłata eksploatacyjna do Stanowiska handlowego zgodnie z Cennikiem.

18. Rodzaj Asortymentu dozwolonego do sprzedaży na konkretnym Stanowisku handlowym określany jest przez Zarządcę Giełdy Niedzielnej. Informacja o rodzaju Asortymentu na danym Stanowisku handlowym dostępna jest w Biurze Giełdy Niedzielnej oraz publikowana na Portalu eGiełda. Sprzedaż Asortymentu niezgodnie z ww. wytycznymi skutkuje naliczeniem kary finansowej przez Zarządcę Giełdy Niedzielnej zgodnie z Cennikiem oraz natychmiastowym rozwiązaniem Umowy.

19. Na Terenie Giełdy Niedzielnej zabrania się:

– sprzedaży mleka niepasteryzowanego,

– sprzedaży dziczyzny, grzybów leśnych nieposiadających ważnego atestu wystawionego przez klasyfikatora,

– wnoszenia i sprzedaży substancji trujących, środków odurzających,

– sprzedaży walut, papierów wartościowych, metali i kamieni szlachetnych,

– sprzedaży towarów nieposiadających wymaganych oznaczeń i atestów, wnoszenia i sprzedaży broni, amunicji, materiałów wybuchowych i środków pirotechnicznych, w tym również replik broni,

– wnoszenia, instalowania i używania butli gazowych, z wyjątkiem stoisk gastronomicznych posiadających butle z aktualną legalizacją i logo producenta, niepozostające na bezpośrednim widoku. Butle oraz urządzenia zasilane z butli gazowych muszą posiadać aktualne certyfikaty dopuszczające do użytku,

– wnoszenia i sprzedaży materiałów niebezpiecznych,

– blokowania ciągów komunikacyjnych,

– sprzedaży towarów w drodze przetargu publicznego,

– organizowania i uprawiania gier hazardowych i loterii,

– przebywania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz ich spożywania,

– pozostawiania niesprzedanych towarów, bagaży oraz innych pakunków,

– pozostawiania pojazdów bez opieki,

– pozostawiania odpadów/śmieci w innych miejscach niż wyznaczone śmietniki, kosze lub worki na śmieci,

– sprzedaży towarów pochodzących z kradzieży oraz towarów niewiadomego pochodzenia.

– wnoszenia i sprzedaży towarów, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą być szkodliwe dla ludzi,

– zakłócania porządku publicznego,

– instalowania anten, CB radio, reklam oraz innych przedmiotów bez zgody Zarządcy Giełdy Niedzielnej,

– utrudniania wykonywania obowiązków ochronie i pracownikom Giełdy Niedzielnej,

– wprowadzania i wnoszenie psów oraz innych zwierząt,

– sprzedaży Asortymentu innego niż wyznaczony przez Zarządcę Giełdy Niedzielnej dla danego Stanowiska handlowego,

– wystawiania się poza powierzchnię handlową opłaconego Stoiska handlowego, co będzie skutkować naliczeniem kary zgodnie z Cennikiem,

– przywozu i wyrzucania odpadów spoza Terenu Giełdy Niedzielnej, co będzie skutkować naliczeniem kary zgodnie z Cennikiem,

– pozostawiania urządzeń oraz rzeczy w miejscach do tego nie wyznaczonych lub pozostawionych ich po zamknięciu Giełdy Niedzielnej, co będzie skutkować naliczeniem kary zgodnie z Cennikiem,

– ustawiania towarów na jezdniach, chodnikach i w przejściach przeznaczonych do ruchu oraz ustawiania nakryć służących do ochrony towarów przed deszczem, słońcem i kurzem w sposób hamujący ruch.

20. Korzystanie z wody odbywa się w wyznaczonych miejscach przez Zarządcę Giełdy Niedzielnej. Za dostęp do wody dla Stanowisk handlowych dla ogrodnictwa doliczona jest opłata zgodna z cennikiem.

21. Zasady korzystania z energii elektrycznej na Stanowiskach handlowych:

– zakup stanowiska handlowego z możliwością korzystania z energii elektrycznej tylko w Biurze Giełdy Niedzielnej.

– Zarządca Giełdy Niedzielnej umożliwia Klientowi Abonamentu miesięcznego i/lub Biletu jednorazowego zasilanie Stanowiska handlowego energią elektryczną o napięciu 230/400 V z najbliżej położonego punktu dostępowego za dodatkową opłatą.
– Stoiska handlowe z możliwością korzystania z energii elektrycznej wskazuje pracownik Biura Giełdy Niedzielnej.

– w gestii Klienta korzystającego z energii elektrycznej pozostaje zapewnienie odpowiednich, bezpiecznych przewodów zasilających przyłączane odbiorniki energii elektrycznej oraz zapewnienie bezpiecznego użytkowania linii zasilających od punktu dostępowego do odbiornika/ów końcowego/ych wraz z tym/mi odbiornikiem/ami zgodnie z zasadami BHP oraz przepisami prawa.

– za udostępnienie energii elektrycznej do Abonamentu miesięcznego lub Biletu jednorazowego doliczana jest opłata ryczałtowa ustalana w Biurze Giełdy Niedzielnej.

22. Na Terenie Giełdy Niedzielnej nakazuje się:

– przestrzegania niniejszego Regulaminu,

– przestrzegania obowiązujących zasad i przepisów, a w szczególności: ruchu drogowego, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, weterynaryjnych, dotyczących praw konsumenta, prawa działalności gospodarczej oraz dot. wymagań sanitarnych,

– posiadania przez Klientów i przedstawiania do kontroli upoważnionym pracownikom ZRRT S.A. oraz Ochrony, Kart abonamentowych, paragonów za opłatę wjazdową pojazdem mechanicznym na Teren Giełdy Niedzielnej oraz paragonów za zakup Biletu jednorazowego lub potwierdzenia z Portalu eGielda,

– terminowego uiszczania opłat zgodnie z Cennikiem,

– natychmiastowego informowania pracowników Ochrony lub pracowników Giełdy Niedzielnej w przypadku stwierdzenia zagrożeń dla bezpieczeństwa życia lub zdrowia ludzkiego, oraz przypadkach złamania przepisów i niniejszego Regulaminu,

– wykonywania poleceń Ochrony i pracowników Giełdy Niedzielnej w sprawach związanych z organizacją, porządkiem oraz funkcjonowaniem i bezpieczeństwem Giełdy Niedzielnej,

– utrzymania wykupionego Stanowiska handlowego w należytym ładzie i porządku, zarówno w trakcie trwania Giełdy Niedzielnej, jak i po jej zakończeniu (zgodnie z pkt.3), usunięcia wszystkich odpadów/śmieci. W przypadku nieuprzątnięcia Stanowiska handlowego zostanie naliczona kara przez Zarządcę Giełdy Niedzielnej zgodnie z Cennikiem,

– wykonywania czynności w taki sposób, aby nie utrudniały pracy i pobytu innym.

23. Zarządca Giełdy Niedzielnej nie ponosi odpowiedzialności materialnej za jakiekolwiek mienie pozostawione na Terenie Giełdy Niedzielnej.

24. Klienci ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim spowodowane wadliwą konstrukcją lub brakiem stabilności przenośnych zadaszeń (namioty, parasole) oraz innych urządzeń (np. regały, itp.) na wykupionych Stanowiskach handlowych.

25. Za pozostawienie pojazdów mechanicznych po zakończeniu Giełdy Niedzielnej będą naliczane opłaty parkingowe zgodnie z Cennikiem.

26. Pojazdy mechaniczne zaparkowane w innych miejscach niż wyznaczone miejsca parkingowe będą niezwłocznie usuwane z Terenu Giełdy Niedzielnej na koszt ich właścicieli.

27. Pobór Opłaty targowej od handlujących na terenie miasta Zielona Góra odbywa się zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Zielona w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej, pobierana przez pracowników miasta Zielona Góra.

28. Do egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu upoważnieni są pracownicy Ochrony i pracownicy Giełdy Niedzielnej, posiadający identyfikator zgodny z wzorem (Załącznik: Wzór identyfikatora).

29. W celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa teren ZRRT S.A. objęty jest monitoringiem wizyjnym w jego kluczowych punktach: wjazdy i wyjazdy, drogi, chodniki, parkingi, place, wybrane obiekty. Administratorem danych uzyskanych w ramach monitoringu jest ZRRT S.A. Bliższe informacje na temat monitoringu wizyjnego znajdują się na tablicach informacyjnych zlokalizowanych przy wjazdach na teren ZRRT S.A. Pełna klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego znajduje się również na stronie  internetowej ZRRT S.A. w zakładce Ochrona danych osobowych.

30. Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu nakładane będą kary zgodnie z Cennikiem oraz może to skutkować rozwiązaniem Umowy.

31. Przyjmowanie skarg i wniosków odbywa się w Niedziele abonamentowe w godzinach 11:00-13:00 w gabinecie Kierownika Giełdy Niedzielnej.

32. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2022 r.

Załączniki:

  1. Cennik opłat i kar.
  2. Wzór identyfikatora.