REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

I. DEFINICJE (SŁOWNICZEK POJĘĆ)
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
III. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ
IV. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
V. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
VI. BEZPIECZEŃSTWO KORZYSTANIA Z USŁUGI
VII. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
IX. PRAWO DO WYCOFANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY
X. PROCEDURA REKLAMACJI
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

I. DEFINICJE (SŁOWNICZEK POJĘĆ)

Ilekroć w Regulaminie zastosowano poniższe terminy pisane z wielkiej litery, należy je rozumieć w znaczeniu wskazanym poniżej, chyba że kontekst ich użycia wyraźnie wskazuje inaczej:

 

Asortyment Rodzaj sprzedawanego towaru na Stanowisku handlowym.
Abonament miesięczny Opłata za Stanowisko handlowe zgodna z Cennikiem Giełdy Niedzielnej, upoważniająca do zajmowania Stanowiska handlowego podczas trwania Giełdy Niedzielnej w danym miesiącu kalendarzowym, za który została wniesiona.
Bilet jednorazowy Opłata za Stanowisko handlowe zgodna z Cennikiem Giełdy Niedzielnej, upoważniająca do jednorazowego zajęcia Stanowiska handlowego podczas trwania Giełdy Niedzielnej.
Biuro Giełdy Niedzielnej Biuro obsługi interesantów, prowadzenia wszystkich spraw związanych
z Giełdą Niedzielną: Parter, Budynek Główny ZRRT S.A.: ul. Zjednoczenia 102, 65-120 Zielona Góra.
Cennik Zestawienie opłat i kar naliczanych przez Zarządcę Giełdy Niedzielnej.
Giełda Niedzielna Niedziela, podczas której odbywa się handel na terenie ZRRT S.A.
Hasło Ciąg znaków alfanumerycznych i specjalnych określonych przez Użytkownika, niezbędny do autoryzacji Użytkownika podczas Rejestracji i późniejszego Logowania.
Karta Abonamentowa Dokument wydawany w Biurze Giełdy Niedzielnej po uiszczeniu zapłaty
za Abonament miesięczny.
Klient/Użytkownik Podmiot lub osoba fizyczna wykupująca Stanowisko handlowe na terenie ZRRT S.A. w postaci Abonamentu miesięcznego lub Biletu jednorazowego
za pośrednictwem Portalu eGiełda.
Konto Indywidualne konto internetowe Użytkownika, w ramach którego gromadzone są dane Zarejestrowanego Użytkownika.
Login Indywidualny identyfikator/nazwa lub adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji.
Logowanie Wprowadzenie indywidualnego identyfikatora (Login) i hasła, umożliwiających dostęp do zawartości Konta, po uprzedniej rejestracji przez Użytkownika
Niedziela abonamentowa Niedziela handlowa, podczas której pobierany jest Abonament miesięczny.
Niedziela handlowa Niedziela, w czasie której odbywa się Giełda Niedzielna.
Ochrona Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Giełdy Niedzielnej.
Operator strony internetowej / Operator Portalu eGiełda / Operator / ZRRT S.A. Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A.

ul. Zjednoczenia 102, 65-120 Zielona Góra

tel. +48 68 451 32 09,

NIP: 929-10-11-147, REGON: 970399175,

wpisaną do KRS – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod nr 0000086641

Opłata eksploatacyjna Opłata dodatkowa doliczana każdorazowo do Abonamentu miesięcznego oraz Biletu jednorazowego zgodna z Cennikiem za następujące usługi:

– sprzątanie oraz przygotowanie ciągów komunikacyjnych,

– udostępnienie sanitariatów,

– ochrona Terenu Giełdy Niedzielnej,

– obsługa administracyjna

– inne nie wymienione związane z prowadzeniem Giełdy Niedzielnej.

Opłata targowa Opłata pobierana od osób handlujących na terenie miasta Zielona Góra zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Zielona Góra w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej, pobierana przez pracowników miasta Zielona Góra.

Źródło: bip.um.zielona-gora.pl.

Polityka prywatności i cookies Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, przechowywania i ochrony danych osobowych, a także informacje na temat wykorzystywanych cookies i podobnych technologii
Portal eGiełda / Strona internetowa Portal – serwis informacyjno-płatniczy udostępniony przez Zarządcę Giełdy Niedzielnej pod adresem internetowym: https://egielda.zrrt.com.pl.
Rejestracja Wypełnienie i przesłanie przez Użytkownika danych do Operatora
za pośrednictwem formularza umieszczonego na Stronie internetowej, skutkujące otwarciem Konta i korzystaniem z Usługi zgodnie z Regulaminem.
Regulamin Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
Stanowisko handlowe Wyznaczony fizycznie obszar na terenie ZRRT S.A.
Stanowisko jednorazowe Stoisko handlowe wykupione na podstawie Biletu jednorazowego.
Stanowisko abonamentowe Stoisko handlowe wykupione na podstawie Abonamentu miesięcznego.
Teren Giełdy Niedzielnej Obszar na terenie ZRRT S.A. wyznaczony pod Stanowiska handlowe wraz
z infrastrukturą.
Umowa Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której zawarcie następuje poprzez akceptację Regulaminu i rozpoczęcie korzystania z Usługi, na mocy której ZRRT S.A. świadczy usługi elektroniczne na rzecz Użytkownika.
Usługa Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora za pośrednictwem Strony internetowej na rzecz Użytkownika, na podstawie Regulaminu.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa:
a) rodzaj, zakres i warunki techniczne świadczenia przez Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej dostępnej w Internecie, adres: https://www.egielda.zrrt.com.pl,
b) warunki, które należy spełnić, aby doszło do zawarcia umów za pośrednictwem Strony internetowej, zgodnie z żądaniem Użytkownika (zwane dalej „Wnioskiem”),
c) zasady i procedury rozpatrywania roszczeń,
d) warunki korzystania ze Strony internetowej.
2. Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej https://egielda.zrrt.com.pl w formie umożliwiającej jego odczytanie i wydrukowanie egzemplarza informacyjnego do celów osobistych, nie jest dopuszczalne jego wykorzystywanie do celów komercyjnych (zgodnie z definicją w rozdziale I. Definicje). Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
3. Regulamin podlega prawu polskiemu.
4. Użytkownik, który chce skorzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem Strony internetowej, musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania przedstawionych w nim zasad. Rozpoczęcie korzystania z Usług należy rozumieć jako pełną akceptację i potwierdzenie zrozumienia Regulaminu oraz zawarcie umowy o świadczenie Usług, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
5. Użytkownik musi być osobą fizyczną prowadzącą działalność handlową bądź usługową, właścicielem gospodarstwa rolnego lub ogrodniczego sprzedający własne produkty, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności handlowej lub usługowej mogą być sprzedawcami wyłącznie rzeczy używanych. Osoba fizyczna musi mieć ukończone 18 lat.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, do świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w formie elektronicznej zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz inne odpowiednie akty prawne.

III. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ

1. Usługi świadczone przez Portal eGiełda mogą być bezpłatne (tj. usługi, które nie wymagają płatności przez Użytkownika) lub płatne (tj. takie, które skutkują obowiązkiem zapłaty przez Użytkownika). Niektóre usługi mogą również wymagać rejestracji.
2. Operator za pośrednictwem Strony internetowej może świadczyć następujące usługi drogą elektroniczną:
a) Usługa przeglądania zawartości Strony internetowej, w tym możliwość wyświetlania informacji o ZRRT S.A., Giełdzie Niedzielnej itp.,
b) doręczenie formularza rejestracyjnego,
c) dostęp do Konta i usługa zarządzania kontem,
d) Usługa zakupu Stanowiska handlowego online na Terenie Giełdy Niedzielnej.
3. Operator ma prawo aktualizować, zmieniać, wycofywać, zawieszać lub ograniczać dostępność lub dostęp do dowolnej z Usług (lub dowolnej ich części) na Portalu eGiełda, aby odzwierciedlić zmiany w usługach, produktach, potrzebach Użytkowników oraz priorytetach biznesowych lub przyczynach technicznych.
4. Usługa przeglądania zawartości Strony internetowej:
a) aby korzystać z Usług, bez konieczności Rejestracji, Użytkownicy powinni zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności przed skorzystaniem z Usługi,
b) Umowa o świadczenie Usługi przeglądania zawartości Strony internetowej zostaje zawarta po zapoznaniu się z warunkami Regulaminu i Polityką Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Usługi i zawarta na czas faktycznego korzystania z Usługi,
c) Użytkownik może zakończyć korzystanie z Usługi w dowolnym momencie. Konsekwencje prawne zakończenia korzystania z Usługi określają obowiązujące przepisy prawne, odpowiednie ze względu na charakter prawny świadczonej Usługi, a także okoliczności faktyczne,
d) w przypadku opuszczenia Strony internetowej przez Użytkownika Umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.
5. Formularz rejestracyjny
a) aby korzystać z Usług, Rejestracja jest wymagana. Użytkownicy powinni zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityką prywatności i cookies przed skorzystaniem z Usługi,
b) Umowa o świadczenie Usługi formularza rejestracyjnego zostaje zawarta po zapoznaniu się
z warunkami Regulaminu i Polityką Prywatności i cookies przed skorzystaniem z Usługi
w momencie wypełnienia i przesłania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, podając dane niezbędne do rozpoczęcia korzystania z Usługi i jest zawierane na czas faktycznego korzystania z niej,
c) Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające
z niewłaściwego wypełnienia formularza rejestracyjnego, w szczególności polegające na podaniu przez Użytkownika nieprawidłowych, nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych,
d) korzystając z Portalu eGiełda, Użytkownik powinien podawać wyłącznie dane osobowe niezbędne do prawidłowego korzystania z Usługi. Użytkownik nie powinien przekazywać poufnych danych, takich jak: dane karty płatniczej, informacje zdrowotne lub sytuacja osobista czy rodzinna.
6. Dostęp do Konta i usługa zarządzania kontem
a) warunkiem koniecznym do skorzystania z dostępu do Konta i Usługi zarządzania kontem jest Rejestracja i zapoznanie się z treścią Regulaminu i Polityką prywatności i cookies oraz ich akceptacja przed skorzystaniem z Usługi,
b) Rejestracja odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika dedykowanego formularza rejestracyjnego, w tym wpisanie danych osobowych, oznaczonych przez Operatora jako niezbędne do rozpoczęcia korzystania z Usługi, ustanowienia Loginu i Hasła, wyrażenia niezbędnych oświadczeń, zaakceptowania Regulaminu i Polityki prywatności i cookies poprzez przesłanie wniosku o otwarcie konta do Operatora,
c) aby zarejestrować konto, Użytkownik musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
d) Użytkownik jest zobowiązany do podania danych oznaczonych jako wymagane. Dane podane przez Użytkownika powinny być aktualne i prawdziwe,
e) w celu zapewnienia prawidłowego wykonania Umowy, Użytkownik zobowiązany jest
w szczególności do natychmiastowej aktualizacji danych, w tym danych osobowych, podanych w związku z zawarciem Umowy, w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego wykonania,
f) Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usługi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w sposób, który nie zakłóca praw innych Użytkowników,
g) Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po zakończeniu procesu Rejestracji,
h) automatyczne logowanie Użytkownika i dostęp do Konta będzie stanowić potwierdzenie prawidłowego procesu Rejestracji,
i) Użytkownik uzyskuje dostęp do zawartości Konta, wpisując login i hasło za każdym razem na Stronie internetowej w formularzu logowania,
j) Rejestracja jest konieczna, aby uzyskać dostęp do funkcjonalności Konta opisanych
w Regulaminie,
k) w ramach Konta Użytkownik może korzystać z funkcjonalności dedykowanych Portalowi eGiełda, w zakresie aktualnie obsługiwanym i udostępnianym do użytku przez Operatora,
l) w celu zamknięcia konta Użytkownik powinien wysłać wiadomość email z dyspozycją zamknięcia na adres egielda@zrrt.com.pl. Nadawca powinien wysłać wiadomość posługując się adresem email, którym loguje się do Konta.
7. Zakup Stanowiska handlowego na Terenie Giełdy Niedzielnej.
a) Usługa zakupu Stanowiska handlowego online na Terenie Giełdy Niedzielnej obejmuje wyłącznie Użytkowników zarejestrowanych i zalogowanych za pośrednictwem Konta,
b) w celu korzystania z Usługi konieczne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności i cookies oraz zaakceptowanie ich przed skorzystaniem z Usługi.

IV. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

1. Operator ma prawo dokonywać zmian w Portalu eGiełda. Operator może aktualizować i zmieniać Portal eGiełda w celu odzwierciedlenia zmian w usługach, produktach, potrzebach Użytkowników oraz priorytetach biznesowych lub z powodu przyczyn technicznych.
2. ZRRT S.A. ma prawo zawiesić lub wycofać Stronę internetową:
a) Strona internetowa jest udostępniana bezpłatnie,
b) Operator nie gwarantuje, że Portal eGiełda lub jego zawartość będzie zawsze dostępna,
c) Operator może zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całej lub dowolnej części Portalu eGiełda i / lub Usług z przyczyn biznesowych, technicznych i operacyjnych,
d) Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do Portalu eGiełda za pośrednictwem jego połączenia internetowego, są świadome niniejszych warunków użytkowania i innych obowiązujących warunków, a także zobowiązane do ich przestrzegania.
3. Zasięg terytorialny:
a) Strona internetowa jest skierowana do osób zamieszkałych w Polsce. Operator nie zapewnia, że treści dostępne w Portalu eGiełda lub za jego pośrednictwem są odpowiednie do użytku lub dostępne w innych lokalizacjach.
4. Przekierowania
a) Operator nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe innych podmiotów lub operatorów, do których prowadzą przekierowania z Portalu eGiełda:
i. mimo iż Operator stale dokłada uzasadnione starania, aby aktualizować informacje na Portalu eGiełda, jednakże nie zapewnia, że zawartość Portalu eGiełda jest dokładna, kompletna lub aktualna,
ii. w przypadku, gdy Portal eGiełda zawiera linki do innych witryn i zasobów udostępnianych przez osoby trzecie lub inne podmioty, linki te są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Przedmiotowe linki nie powinny być interpretowane przez użytkowników jako akceptacja przez Operatora tych powiązanych stron internetowych lub informacji, które można z nich uzyskać.
iii. zawartość przedmiotowych witryn oraz źródeł nie podlega kontroli przez Operatora,
b) Zasady dotyczące przekierowań do Portalu eGiełda:
i. użytkownik może tworzyć linki do strony głównej Portalu eGiełda, pod warunkiem, że robi to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz działania te nie szkodzą reputacji ZRRT S.A.,
ii. Operator nie zezwala ustanawiać linku w sposób sugerujący jakąkolwiek formę stowarzyszenia, zatwierdzenia lub poparcia ze strony ZRRT S.A., o ile takowe nie istnieje,
iii. Operator nie zezwala ustanawiać linku użytkownikowi do Portalu eGiełda w żadnej witrynie internetowej, która nie jest jego własnością,
iv. Operator nie zezwala na umieszczanie w ramkach lub innej formie na żadnej innej stronie, ani na tworzenie linku do żadnej części strony Portalu eGiełda innej niż strona główna.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wirusy i złośliwe oprogramowanie
a) Użytkownik jest odpowiedzialny za skonfigurowanie technologii informacyjnej, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do Portalu eGiełda,
b) zabrania się świadomego wprowadzania wirusów, trojanów lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe.
c) zabrania się podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Portalu eGiełda, serwera, na którym przechowywana jest Portal eGiełda, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do Portalem eGiełda. Nie wolno atakować naszego Portalu za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”. Każde takie naruszenie zostanie zgłoszone przez ZRRT S.A. odpowiednim organom ścigania i ZRRT S.A. będzie współpracować z tymi organami, ujawniając im tożsamość Użytkownika.
W przypadku takiego naruszenia prawo do korzystania z naszej witryny natychmiast wygasa.
6. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z Portalu eGiełda:
a) oprogramowanie: zainstalowanie i uruchomienie dowolnej przeglądarki obsługującej aplikację JavaScript,
b) program umożliwiający podgląd i drukowanie plików zapisanych w formacie JPG lub PDF,
c) przeglądarka internetowa – zalecana Chrome,
d) minimalna rozdzielczość (800 x 600) lub wyższa.
e) w Portalu eGiełda mogą być stosowane następujące technologie: Java, JavaScript, Macromedia Flash, XML, PHP, DHTML, pliki cookie, HTML, CSS.3.
7. Usługi elektroniczne są zazwyczaj świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. ZRRT S.A. zastrzega sobie prawo do ingerencji w funkcjonowanie Portalu eGiełda, jeśli jest to spowodowane naprawą, konserwacją lub modyfikacją sprzętu lub oprogramowania albo wynika z przyczyn niezależnych od ZRRT S.A.
8. Wszystkie dane są szyfrowane przy użyciu Secure Sockets Layer (SSL).
9. Zamknięcie przeglądarki Użytkownika może spowodować usunięcie danych przesyłanych do Portalu eGiełda. Wszystkie ustawienia wpływające na przechowywanie lub usuwanie sesji znajdują się w przeglądarce Użytkownika.
10. Wyłączenie plików cookie zwykle nie blokuje korzystania z Usług, ale w niektórych przypadkach może powodować trudności w połączeniu z Portalem eGiełda.

V. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Strona internetowa zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz wartościami niematerialnymi chronionymi prawem własności intelektualnej. Wszystkie treści prezentowane w Portalu eGiełda, w szczególności grafika, znaki handlowe, logo, ikony, zdjęcia, filmy i inne treści nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób.
2. Żadna część publikacji (w tym: tekst, grafika, logo, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, pliki wideo
z danymi, prezentacje, programy i wszelkie inne dane) prezentowane w Portalu nie powinny być powielane ani rozpowszechniane bez uprzedniej zgody ZRRT S.A.

VI. BEZPIECZEŃSTWO KORZYSTANIA Z USŁUGI

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność, że podane przez niego dane są prawdziwe.
2. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować nielegalnych, obraźliwych lub potencjalnie zakłócających lub szkodliwych działań na Stronie internetowej.
3. Zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek nielegalnych treści za pośrednictwem Strony internetowej.
4. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony informacji umożliwiających jego identyfikację w elektronicznych kanałach dostępu, w szczególności w odniesieniu do Konta, poprzez nieudostępnianie Loginu i Hasła.
5. Hasło do Konta powinno być okresowo zmieniane przez Użytkownika. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się utworzenie silnego hasła, w szczególności należy unikać haseł będących słowami ze słownika, łatwych i przewidywalnych.
6. Wymagany poziom trudności Hasła to: minimum 8 znaków, w tym duże i małe litery, liczba i/lub znak specjalny
7. ZRRT S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika informacji umożliwiających jego identyfikację w Witrynie przez osoby nieupoważnione.
8. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać swojego Konta osobom i ponosi odpowiedzialność za działania faktyczne i prawne dokonane w ramach funkcjonalności Strony internetowej za pośrednictwem Konta użytkownika w związku z nieuprawnionym dostępem do Loginu i Hasła.
9. W przypadku podejrzenia, że Login lub Hasło zostały przejęte przez osoby nieupoważnione, Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowej zmiany Hasła lub skontaktowania się z ZRRT S.A. poprzez wysłanie wiadomości na adres egielda@zrrt.com.pl.

VII. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Korzystanie z Portalu eGiełda przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień Regulaminu i zawarcie Umowy, bez konieczności przygotowywania osobnych dokumentów.
2. Regulamin jest dostępny w Portalu eGiełda lub pod adresem internetowym podanym Użytkownikowi przed zawarciem Umowy, w sposób umożliwiający pozyskiwanie, powielanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.
3. Umowa o świadczenie usług, o których mowa w rozdziale III ust. 2 lit. a jest zawierana na czas trwania Usług i wygasa, gdy Użytkownik zaprzestanie korzystania z tych Usług, tj. gdy Użytkownik opuści Stronę internetową.
4. Umowa o świadczenie usług, o których mowa w rozdziale III ust. 2 lit. b jest zawierana na czas realizacji zapytania wynikającego z Formularza kontaktowego.
5. Umowa o świadczenie usług, o których mowa w rozdziale III ust. 2 lit. c jest zawierana na wniosek Użytkownika na czas prowadzenia i obsługi Konta.
6. Umowa o świadczenie usług, o których mowa w rozdziale III ust. 2 lit. d jest zawierana na wniosek Użytkownika, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 Regulaminie Usługi zakupu Stoiska handlowego drogą internetową.
7. Inne usługi mogą być świadczone są w ramach Strony internetowej na zasadach opisanych w odrębnych przepisach, dostępnych pod adresem https://egielda.zrrt.com.pl.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z Portalu eGiełda jest Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A., z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 102,
65-120 Zielona Góra, województwo lubuskie, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000086641, NIP: 9291011147, REGON: 970399175.
2. Dane osobowe Użytkowników korzystających z Portalu eGiełda przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności i cookies stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Polityka prywatności i cookies zawiera informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, o prawach podmiotów danych oraz szereg innych danych wymaganych przepisami art. 13 i art. 14 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Polityka prywatności i cookies zawiera również informację na temat wykorzystania plików cookies oraz podobnych technologii

IX. PRAWO DO WYCOFANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. W terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy o świadczenie Usługi w zgodnie z Regulaminem Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od niej bez podania przyczyny, w szczególności poprzez złożenie stosownego oświadczenia oraz wysłanie wiadomości na adres egielda@zrrt.com.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
2. Odstąpienie od umowy świadczenia usługi w trakcie miesiąca, którego dotyczy Abonament miesięczny wiąże się z utratą zniżki należnej przy zakupie Abonamentu miesięcznego. Klientowi zostanie zwrócona różnica między Abonamentem miesięcznym, a Biletami jednorazowym za każdą Giełdę Niedzielną, która w danym miesiącu już się odbyła do chwili rezygnacji.
3. Odstąpienie od umowy w zakresie Biletu jednorazowego po godzinie 23.59 dnia poprzedzającego Giełdę Niedzielną, na którą został on wykupiony, spowoduje brak zwrotu środków za jego zakup, bowiem usługa zostanie uznana za wykonaną.
4. ZRRT S.A. może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi Dostępu do Konta z 14-dniowym okresem wypowiedzenia w dowolnym czasie i z dowolnego powodu oraz ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik naruszy Regulamin oraz w przypadku zaprzestania świadczenia usług elektronicznych przez ZRRT S.A. W takim przypadku ZRRT S.A. poinformuje o rozwiązaniu Umowy, wysyłając oświadczenie na adres Użytkownika podany w procesie Rejestracji Konta lub na adres e-mail ostatnio powiązany z Kontem Użytkownika.

X. PROCEDURA REKLAMACJI

1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą Usług świadczonych w Portalu eGiełda.
2. Reklamacje należy składać niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
3. Reklamacje powinny zawierać co najmniej: imię, nazwisko, nazwa, dane kontaktowe (adres pocztowy lub adres e-mail) oraz opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji przez Użytkownika.
4. Reklamacje należy składać na adres egielda@zrrt.com.pl.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez ZRRT S.A., a odpowiedź zostanie wysłana w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji. Odpowiedź zostanie wysłana na dane kontaktowe wskazane przez Użytkownika podczas składania reklamacji.
6. ZRRT S.A. może zażądać dodatkowych informacji, o ile okaże się to konieczne do ustalenia faktów i rozpatrzenia reklamacji.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 r. i jest dostępny na Stronie internetowej.
2. Regulamin może zostać zmieniony przez ZRRT S.A. z zastrzeżeniem, że zaktualizowany Regulamin zostanie udostępniony na Stronie internetowej. Zmiany Regulaminu nie wpływają na prawa Użytkownika nabyte już na podstawie poprzedniej wersji Regulaminu. Korzystanie z Portalu eGiełda lub Usług przez Użytkownika po wprowadzeniu zmian Regulaminu należy rozumieć jako ich akceptację.
3. Użytkownik, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu, ma prawo rozwiązać Umowę na zasadach określonych w rozdziale IX Regulaminu.
4. Załącznik nr 1 Regulamin zakupu Stoiska handlowego drogą internetową, Załącznik nr 2 Polityka prywatności i cookies, Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowią integralną cześć Regulaminu
5. Sądy powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej rozstrzygają wszelkie powstałe w związku z tym spory, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Regulamin zakupu Stoiska handlowego drogą internetową
Załącznik nr 2 Polityka prywatności i cookies
Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy