Załącznik do Uchwały Zarządu
Nr 1/VI/2022 z dn. 23 czerwca 2022 r.

REGULAMIN
(znowelizowany)
Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A.

 

§ 1

1. Tereny, na których prowadzona jest działalność handlowa są własnością Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna zwanego ZRRT S.A..
2. Każda osoba poprzez sam fakt wstąpienia lub wjazdu, w szczególności pojazdem mechanicznym, na teren ZRRT S.A. wyraża zgodę na podporządkowanie się zasadom wynikającym z niniejszego Regulaminu.

§ 2

Uprawnionymi do prowadzenia handlu hurtowego na obiektach ZRRT S.A. w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 102, 104 a są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną , inne podmioty – które zawarły umowę najmu lub dzierżawy z ZRRT S.A.

§ 3

1. Na terenie ZRRT S.A. może być prowadzona sprzedaż wszelkich towarów oraz świadczenie usług z wyjątkiem sprzedaży:
⦁ mleka niepasteryzowanego,
⦁ dziczyzny,
⦁ nafty, spirytusu skażonego,
⦁ trucizn, środków leczniczych,
⦁ metali i kamieni szlachetnych,
⦁ papierów wartościowych,
⦁ broni, amunicji, materiałów oraz artykułów pirotechnicznych i wybuchowych,
⦁ innych artykułów, których sprzedaż jest dozwolona na podstawie odrębnych przepisów.
2. Na terenie ZRRT S.A. zabrania się:
a) prowadzenia handlu w formie okrężnej tj. obwoźnej, obnośnej, oraz w drodze publicznych przetargów lub losowań,
b) prowadzenia bądź uczestniczenia w grach hazardowych,
c) wprowadzania zwierząt,
d) przebywania osób w stanie nietrzeźwym,
e) wnoszenia lub używania materiałów i substancji niebezpiecznych (materiały żrące, wybuchowe, pirotechniczne),
f) parkowania samochodów w sposób zakłócający ruch na terenie ZRRT lub w jego najbliższym sąsiedztwie,
g) sprzedaży oraz składowania towarów na przejściach, dojściach, jezdniach, chodnikach i innych wyznaczonych ciągach komunikacyjnych przeznaczonych dla ruchu, a w szczególności składowania ich w sposób tamujący ruch i tym samym utrudniający dostęp użytkowników do infrastruktury ZRRT,
h) pozostawiania na terenie ZRRT S.A. i w najbliższym otoczeniu po wyznaczonych godzinach handlu: wózków, skrzynek, innych opakowań oraz urządzeń handlowych,
i) pozostawiania na korytarzach hal po zakończeniu działalności: towaru, wózków, palet, skrzynek oraz innych opakowań i urządzeń,
j) zanieczyszczania terenu ZRRT S.A., wwożenia oraz pozostawiania na terenie ZRRT SA nieczystości i odpadów.
k) otwierania pojemników na odpady w celach niezgodnych z ich przeznaczeniem.

§ 4

1. Sprzedaż na terenie ZRRT S.A. :
⦁ mięsa, przetworów mięsnych,
⦁ drobiu bitego i przetworów drobiowych,
⦁ ryb i przetworów mlecznych,
⦁ lodów,
⦁ napojów chłodzących,
⦁ napojów alkoholowych,
⦁ innych artykułów spożywczych
wymagających zabezpieczenia przed niewłaściwą temperaturą i nasłonecznieniem może odbywać się tylko po spełnieniu warunków określonych odrębnymi przepisami i po spełnieniu wymagań sanitarno-epidemiologicznych.
2. Sprzedawcą artykułów spożywczych i używek może być osoba, która odpowiada warunkom zdrowia wymaganym przy sprzedaży artykułów spożywczych. Warunki te określają odrębne przepisy.
3. Zasady prowadzenia handlu w obrębie placu targowego określa odrębny Regulamin.
4. Sprzedaż towarów, co do których zachodzi podejrzenie, że są szkodliwe dla zdrowia, pochodzą z kradzieży lub z innego nielegalnego źródła, może zostać wstrzymana przez Zarząd ZRRT S.A.
5. W przypadkach podanych w ust. 4 Zarząd ZRRT S.A. powiadomi o tym fakcie właściwe organy w szczególności Państwowy Terenowy Inspektorat Sanitarny, Policję, Straż Miejską.

§ 5

1. Osoby i podmioty gospodarcze prowadzące handel na obiektach ZRRT S.A. przy ul. Zjednoczenia 102, 104 w Zielonej Górze zobowiązane są do:
⦁ przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie ZRRT S.A.,
⦁ przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
⦁ przestrzegania zasad prawidłowego korzystania (zgodnie z instrukcją obsługi) z urządzeń, przekazanych w użytkowanie przez ZRRT S.A.,
⦁ przestrzegania przepisów w sprawie wymagań sanitarnych w handlu artykułami spożywczymi,
⦁ przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska,
⦁ przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
⦁ terminowego uiszczania czynszu najmu, opłat za energię elektryczną, wodę, telefon i innych opłat zgodnie z umową,
⦁ prowadzenia działalności handlowej zgodnie z zawartą umową najmu bądź dzierżawy,
⦁ ubezpieczenia mienia znajdującego się w wynajmowanych pomieszczeniach użytkowych od ognia i innych zdarzeń losowych i od zalania.
2. ZRRT S.A. ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie i nieterminowe wpłaty z tytułu opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Nieterminowe opuszczenie pomieszczeń magazynowych, handlowych, biurowych itp., powoduje obciążenie dodatkowymi kosztami.
4. Nieprzestrzeganie ustaleń niniejszego Regulaminu spowoduje rozwiązanie umowy najmu w trybie przewidzianym w umowie.

§ 6

1. ZRRT S.A. nie ponosi odpowiedzialności materialnej za znajdujące się na jej terenie, a nie stanowiące jej własności, urządzenia, pojazdy samochodowe, przyczepy, naczepy oraz pozostawione w nich towary i wartości pieniężne.
2. Zabrania się samowolnego parkowania pojazdów na terenie ZRRT S.A. w miejscach oznakowanych zakazem parkowania oraz przed wjazdowymi bramami i wejściami.
3. Ruch pojazdów na ZRRT S.A. odbywa się według istniejącego oznakowania znakami drogowymi.
4. W czasie zamknięcia ZRRT S.A. zabrania się bez wcześniejszego uzgodnienia pozostawiania pojazdów.
Pozostawione po uzgodnieniu pojazdy osobowe, ciężarowe, przyczepy, naczepy w tym czasie powinny znajdować się na parkingu przy ul. Zjednoczenia 104a.
5. Zabrania się parkowania na terenie ZRRT S.A., a w szczególności na terenie wyznaczonym pod handel podczas trwania giełdy niedzielnej, nieuprawnionych pojazdów, przyczep, naczep w soboty od godziny 14:00 do niedzieli do godziny 18:00.

§ 7

Do kontroli obiektów będących własnością ZRRT S.A. oraz pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu ZRRT S.A. uprawnieni są pracownicy ochrony firmy „417 Sp. z o.o.” odpowiedzialni za ochronę całego kompleksu magazynowo – biurowego przy ul. Zjednoczenia 102 i 104 w Zielonej Górze.

§ 8

1. Śmieci i wszelkie odpady prowadzący działalność zobowiązani są do wrzucania w sposób selektywny do ustawionych na terenie ZRRT S.A pojemników.
Niedozwolone jest wrzucanie do pojemników tych rodzajów odpadów, które nie mogą się w nich znajdować np. drewno, plastik, przepracowane oleje, materiały niebezpieczne, opony, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, itp.
2. Za odbiór odpadów pobierana jest opłata ryczałtowa określona w umowie. Podmiot posiadający zawartą indywidualnie umowę z odbiorcą śmieci nie jest obciążany opłatą ryczałtową.
3. Naruszenie obowiązku selektywnego pozbywania się odpadów skutkuje obciążeniem karą w wysokości 50 zł netto (za każde naruszenie), a w przypadku gdy ZRRT S.A. zostanie obciążona kosztami przez odbiorcę odpadów, koszty te obciążają podmiot, który naruszył obowiązujące zasady segregacji.
4. Naruszenie obowiązku pozbywania się odpadów poprzez niestosowanie się do zakazu wrzucania do pojemników odpadów, które nie są przeznaczone do tych pojemników oraz brak zawartej indywidualnej umowy na odbiór odpadów pomimo nie naliczania opłaty ryczałtowej stanowi podstawę do obciążenia podmiotu karą w wysokości od 200,00 do 500,00 zł netto.
5. Dzierżawcy i najemcy zobowiązani są do bieżącego utrzymywania porządku w obrębie przyległym do wynajmowanych przez nich pomieszczeń. W razie zaistnienia konieczności doprowadzenia terenu przyległego lub innego miejsca, w którym pozostawił on odpady na terenie ZRRT S.A. do stanu użyteczności najemca lub dzierżawca może być obciążony kwotą ryczałtową w jednorazowej wysokości 300,00 zł netto.

§ 9

1. Zabrania się instalowania bez zgody ZRRT S.A. na dachach budynków anten CB radio, reklam oraz innych przedmiotów i urządzeń aktywnych.
2. Lokalizacja tablic reklamowych winna być uzgodniona z ZRRT S.A.

§ 10

Przypadki zagrożenia pożarowego lub zaistnienia wszelkich awarii na obiektach ZRRT S.A należy zgłaszać odpowiedzialnym służbom tj. Straży pożarnej, ochronie obiektu, bądź pracownikom ZRRT S.A.

§ 11

1. Zabrania się na halach przeznaczonych do handlu hurtowego zastawiania paletami i wózkami widłowymi ciągów komunikacyjnych, wystawiania się z towarem poza przyległą do stanowiska, opłaconą powierzchnię handlową.
2. Zabrania się mycia pojazdów na terenie ZRRT S.A. poza miejscami do tego przeznaczonymi.
3. W obiektach handlowych posiadających odrębne pomieszczenia, Regulamin ZRRT S.A. należy wywiesić w widocznym miejscu.
4. Zmiany do Regulaminu każdorazowo wchodzą w życie po upływie 7 dni od ich ogłoszenia.

§ 12

1. W celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa ZRRT S.A. teren objęty jest monitoringiem wizyjnym w jego kluczowych punktach: wjazdy i wyjazdy, drogi, chodniki, parkingi, place, wybrane obiekty. Administratorem danych uzyskanych w ramach monitoringu jest ZRRT S.A. Bliższe informacje na temat monitoringu wizyjnego znajdują się na tablicach informacyjnych zlokalizowanych przy wjazdach na teren ZRRT S.A.
2. Zasady polityki prywatności są dostępne pod linkiem: https://zrrt.com.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies-strony-internetowej/

§ 13

Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc obowiązującą Regulamin wprowadzony w życie Uchwałą Zarządu nr 5/IX/2021 z dnia 20 września 2021 r.