Regulamin

 

REGULAMIN
(znowelizowany)
Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A.

 

§ 1

Uprawnionymi do prowadzenia handlu hurtowego na obiektach ZRRT S.A. w Zielonej Górze przy Al. Zjednoczenia 102, 104a są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną , inne podmioty – które podpisały umowę najmu lub dzierżawy z ZRRT S.A.

§ 2

1. Na terenie ZRRT S.A. może być prowadzona sprzedaż wszelkich towarów oraz świadczenie usług z wyjątkiem sprzedaży:
· mleka niepasteryzowanego,
· dziczyzny,
· nafty, spirytusu skażonego,
· trucizn, środków leczniczych,
· metali i kamieni szlachetnych,
· papierów wartościowych,
· broni, amunicji, materiałów oraz artykułów pirotechnicznych i wybuchowych,
· innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.
2. ZABRANIA SIĘ PROWADZENIA NA TERENIE ZRRT S.A. SPRZEDAŻY W DRODZE PUBLICZNYCH PRZETARGÓW LUB LOSOWAŃ ORAZ HANDLU OBNOŚNEGO.

§ 3

1. Sprzedaż na terenie ZRRT S.A. :
· mięsa, przetworów mięsnych,
· drobiu bitego i przetworów drobiowych,
· ryb i przetworów mlecznych,
· lodów,
· napojów chłodzących,
· napojów alkoholowych,
· innych artykułów spożywczych
wymagających zabezpieczenia przed niewłaściwą temperaturą i nasłonecznieniem może odbywać się tylko po spełnieniu warunków określonych odrębnymi przepisami i po spełnieniu wymagań sanitarno-epidemiologicznych.
2. Sprzedawcą artykułów spożywczych i używek może być osoba, która odpowiada warunkom zdrowia wymaganym przy sprzedaży artykułów spożywczych. Warunki te określają odrębne przepisy.
3. Sprzedawca mięsa, drobiu, ryb jest zobowiązany nosić białą odzież roboczą.
4. Zasady prowadzenia handlu w obrębie placu targowego określa odrębny Regulamin.
5. Sprzedaż towarów, co do których zachodzi podejrzenie, że są szkodliwe dla zdrowia, pochodzą z kradzieży lub z innego nielegalnego źródła, może zostać wstrzymana przez Zarząd ZRRT S.A.
6. W przypadkach podanych w ust. 5 Zarząd ZRRT S.A. powiadomi o tym fakcie właściwe organy w szczególności Państwowy Terenowy Inspektorat Sanitarny, Policję, Straż Miejską.

§ 4

1. Osoby i podmioty gospodarcze prowadzące handel na obiektach ZRRT S.A. przy
Al. Zjednoczenia 102, 104 w Zielonej Górze zobowiązane są do:
· przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie ZRRT S.A.,
· przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
· przestrzegania zasad prawidłowego korzystania (zgodnie z instrukcją obsługi) z urządzeń, przekazanych w użytkowanie przez ZRRT S.A.,
· przestrzegania przepisów w sprawie wymagań sanitarnych w handlu artykułami spożywczymi,
· przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska,
· przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
· terminowego uiszczania czynszu najmu, opłat za energię elektryczną, wodę, telefon i innych zgodnie z umową,
· prowadzenia działalności handlowej zgodnie z zawartą umową najmu bądź dzierżawy,
· ubezpieczenia mienia znajdującego się w wynajmowanych pomieszczeniach użytkowych od ognia i innych wypadków losowych.
2. ZRRT S.A. ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie nieterminowe wpłaty
z tytułu opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Nieterminowe opuszczenie pomieszczeń magazynowych, handlowych, biurowych itp., powoduje obciążenie dodatkowymi kosztami.
4. Nieprzestrzeganie ustaleń niniejszego Regulaminu spowoduje rozwiązanie umowy najmu w trybie przewidzianym w umowie.

§ 5

1. ZRRT S.A. nie ponosi odpowiedzialności materialnej za znajdujące się na jej terenie, a nie stanowiące jej własności, urządzenia, pojazdy samochodowe, przyczepy, naczepy oraz pozostawione w nich towary.
2. Zabrania się samowolnego parkowania pojazdów na terenie ZRRT S.A. w miejscach oznakowanych zakazem parkowania oraz przed wjazdowymi bramami i wejściami.
3. Ruch pojazdów na ZRRT S.A. odbywa się według istniejącego oznakowania znakami drogowymi.
4. W czasie zamknięcia ZRRT S.A. zabrania się pozostawiania pojazdów bez uzgodnienia w miejscach niewyznaczonych do parkowania.
Wszelkie pojazdy osobowe, ciężarowe, przyczepy, naczepy w tym czasie powinny znajdować się na parkingu przy Al. Zjednoczenia 104a lub poza obiektem ZRRT S.A. Zasady korzystania z tego parkingu określa odrębny Regulamin.
5. Zabrania się parkowania na terenie ZRRT S.A., a w szczególności na terenie wyznaczonym pod handel podczas trwania giełdy niedzielnej, nieuprawnionych pojazdów, przyczep, naczep w soboty od godziny 14:00 do niedzieli do godziny 18:00.

§ 6

1. Do kontroli obiektów będących własnością ZRRT S.A., pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu ZRRT S.A. uprawnieni są:
· pracownicy ochrony firmy „417 Future Security” odpowiedzialni za ochronę całego kompleksu magazynowo – biurowego przy Al. Zjednoczenia 102 i 104 w Zielonej Górze.

§ 7

1. Śmieci i wszelkie odpady prowadzący działalność zobowiązani są do wrzucania w sposób selektywny do ustawionych na terenie ZRRT S.A pojemników.
Niedozwolone jest wrzucanie do pojemników tych rodzajów odpadów które nie mogą się w nich znajdować np. drewno, plastik, przepracowane oleje, materiały niebezpieczne, opony itp.
2. Za wywóz odpadów pobierana jest opłata ryczałtowa określona w umowie. Podmiot posiadający zawartą indywidualnie umowę z odbiorcą śmieci uprawniony jest do ubiegania się w ZRRT S.A. o zwolnienie z opłaty ryczałtowej na okres do końca każdego roku kalendarzowego.
3. Naruszenie obowiązku selektywnego pozbywania się odpadów skutkuje obciążeniem karą w wysokości 50 zł netto ( za każde naruszenie), a w przypadku gdy ZRRT S.A. zostanie obciążona kosztami przez odbiorcę odpadów, koszty te obciążają podmiot, który naruszył obowiązujące zasady segregacji.
4. Naruszenie obowiązku pozbywania się odpadów poprzez niestosowanie się do zakazu wrzucania do pojemników odpadów, które nie są przeznaczone do tych pojemników oraz brak zawartej indywidualnej umowy na odbiór odpadów pomimo zwolnienia z opłaty ryczałtowej stanowi podstawę do obciążenia podmiotu karą w wysokości od 200,00 do 500,00 zł .
5. Dzierżawcy zobowiązani są do bieżącego utrzymywania porządku w obrębie przyległym do wynajmowanych przez nich pomieszczeń.

§ 8

1. Zabrania się instalowania bez zgody ZRRT S.A. na dachach budynków anten CB radio, reklam oraz innych przedmiotów.
2. Lokalizacja tablic reklamowych uzgodniona powinna być z ZRRT S.A.

§ 9

Przypadki zagrożenia pożarowego lub zaistnienia wszelkich awarii na obiektach ZRRT S.A należy zgłaszać odpowiedzialnym służbom tj. Straży pożarnej, ochronie obiektu bądź pracownikom ZRRT S.A.

§ 10

1. Zabrania się na halach przeznaczonych do handlu hurtowego zastawiania paletami, wózkami widłowymi ciągów komunikacyjnych.
2. Zabrania się mycia pojazdów na terenie ZRRT S.A.
3. W obiektach handlowych posiadających odrębne pomieszczenia, Regulamin ZRRT S.A. należy wywiesić w widocznym miejscu.
4. Zmiany do Regulaminu każdorazowo wchodzą w życie po upływie 7 dni od ich ogłoszenia.

§ 11

W celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa ZRRT S.A. objęty jest monitoringiem wizyjnym w jego kluczowych punktach: wjazdy i wyjazdy, drogi, chodniki, parkingi, place, wybrane obiekty. Administratorem danych uzyskanych w ramach monitoringu jest ZRRT S.A. Więcej informacji na temat monitoringu wizyjnego znajduje się na tablicach informacyjnych zlokalizowanych przy wjazdach na teren ZRRT S.A.

§ 12

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2019 r.

Prezes ZRRT S.A.
Tomasz Czajkowski