REGULAMIN GIEŁDY OWOCOWO- WARZYWNEJ ZIELONOGÓRSKIEGO RYNKU ROLNO- TOWAROWEGO S.A. PRZY UL. AL. ZJEDNOCZENIA 102

 

Postanowienia ogólne
§ 1

1. Giełda Owocowo- Warzywna zwana dalej „ Giełdą” przy ulicy Aleja Zjednoczenia 102 w Zielonej Górze zarządzana jest przez Zielonogórski Rynek Rolno- Towarowy S.A. w Zielonej Górze zwaną dalej Zarządem Giełdy.
2 Na terenie Giełdy mogą być sprzedawane wyłącznie artykuły rolno- spożywcze pochodzenia rolnego, ogrodniczego, sadowniczego i leśnego.
3. Giełda jest czynne codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach od 3.00 do 11.00
4. Stanowisko handlowe należy zająć najpóźniej do godziny 5: 00.

Warunki uczestnictwa w targach
§ 2

1. Uprawnionymi do handlu na Giełdzie są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
2. Warunkiem uzyskania zgody na prowadzenie działalności handlowej jest zawarcie umowy cywilnoprawnej w postaci wykupionego abonamentu miesięcznego lub wykupionego biletu jednorazowego za zajęcie stanowiska handlowego. Zakup abonamentu miesięcznego lub biletu jednorazowego oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu oraz cennika opłat.
3. Wykup abonamentu miesięcznego, jest jednoznaczny z rezerwacją określonego stanowiska handlowego. Opłata za abonament miesięczny musi być wniesiona w dniach wyznaczonych przez Zarząd Giełdy, z góry za dany miesiąc kalendarzowy. Nie później niż do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego.
4. Opłata za abonament miesięczny jest uzależniona od ilości dni handlowych wykupionych w danym miesiącu. Wysokość opłat jest ustalana i podawana do wiadomości w cenniku opłat.
5. W przypadku nie zajęcia abonamentowego stanowiska handlowego do godziny 6.00, Zarząd Giełdy może je sprzedać w postaci biletu jednorazowego.
6. Na stanowiskach handlowych, działalność mogą prowadzić tylko te osoby/podmioty, które wykupiły abonament lub bilet jednorazowy. Jakikolwiek obrót (odsprzedaż, wynajem, wypożyczanie) stanowisk handlowych jest zabronione. Nieprzestrzeganie tego zakazu, spowoduje naliczenie kary finansowej oraz utratę rezerwacji danego stanowiska handlowego.
7. Bilety jednorazowe, będą sprzedawane osobą/ podmiotom handlującym poza oznaczonymi stanowiskami handlowymi w miejscach wyznaczonych przez pracowników upoważnionych przez Zarząd Giełdy, według cen zawartych w cenniku.
8. Do opłat abonamentowych oraz do biletów jednorazowych naliczane będą opłaty dodatkowe za wywóz śmieci wg cennika.
9. Nie posiadanie w czasie kontroli dowodu wpłaty opłaty targowej lub ważnej i opłaconej na dany dzień karty abonamentowej pociąga za sobą obowiązek ponownego uiszczenia opłaty.
10. Sprzedaż może odbywać się w miejscach wyznaczonych przez pracownika upoważnionego przez Zarząd Giełdy.
Zabrania się parkowania samochodów na terenie Giełdy w celach niehandlowych.

11. Wykonywanie na Giełdzie zarobkowych czynności usługowych jest dopuszczalne na ogólnych zasadach wynikających z ustaw w sposób nie utrudniający innym osobom
i jednostkom działalności handlowej.

Towary dopuszczone do sprzedaży na targowisku
§ 3

1. Na Giełdzie mogą być sprzedawane wyłącznie artykuły rolno- spożywcze, pochodzenia rolnego, ogrodniczego, sadowniczego i leśnego.
2. Na Giełdzie w handlu obwoźnym zabroniona jest sprzedaż artykułów:
A. Środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
B. Następujących środków spożywczych bez opakowań jednostkowych:
a) mleka niepasteryzowanego i nie poddanego obróbce termicznej oraz przetworów mlecznych, w tym lodów,
b) tłuszczów roślinnych i zwierzęcych,
c) mięsa i przetworów mięsnych oraz podrobów i przetworów podrobowych zwierząt rzeźnych,
d) drobiu bitego i przetworów drobiowych oraz podrobów i przetworów podrobowych
z drobiu,
e) dziczyzny i przetworów z dziczyzny,
f) przetworów rybnych,
g) mrożonych środków spożywczych, w tym zawierających w swoim składzie środki spożywcze wymienione powyżej,
h) potraw i wyrobów garmażeryjnych do bezpośredniego spożycia,
i) przetworów grzybowych,
j) pieczywa i wyrobów ciastkarskich,
k) rosnących w warunkach naturalnych grzybów świeżych bez atestu,
l) napojów alkoholowych,
m) środków spożywczych wymagających zabezpieczenia przed wpływem temperatury
i nasłonecznienia może być prowadzona wyłącznie za pomocą specjalistycznych środków transportu.

4. Zabrania się sprzedaży produktów zabronionych przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Zabrania się:
a) wnoszenia i sprzedaży substancji trujących, środków odurzających,
b) sprzedaży walut, papierów wartościowych, metali i kamieni szlachetnych,
c) wnoszenia i sprzedaży broni, amunicji, materiałów wybuchowych i środków pirotechnicznych, w tym replik broni,
d) wnoszenie, instalowanie i używanie butli gazowych,
e) blokowanie ciągów komunikacyjnych,
f) sprzedaż towarów w drodze przetargu publicznego,
g) uprawianie i organizowanie gier hazardowych i loterii,
h) przebywanie pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających oraz ich spożywanie na terenie Giełdy,
i) pozostawianie bagaży, pakunków, towarów oraz pojazdów bez opieki,
j) pozostawiania śmieci w innych miejscach niż wyznaczone śmietniki, kosze lub worki na śmieci,
k) sprzedaż towarów pochodzących z kradzieży lub niewiadomego pochodzenia,
l) zakłócanie porządku publicznego,
m) instalowanie anten, CB radio, reklam oraz innych przedmiotów bez zgody Zarządcy Giełdy,
n) utrudnianie wykonywania obowiązków ochronie i pracownikom Giełdy.

Przepisy porządkowe
§ 4

 

1.Osoby i jednostki organizacyjne biorące udział w handlu na Giełdzie obowiązane są przestrzegać regulaminu oraz przepisów higieniczno- sanitarnych i porządkowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów związanych z prowadzeniem działalności handlowej i obrotem towarami.
2. Sprzedający mają obowiązek zapewnić w czasie sprzedaży utrzymanie czystości i estetycznego wyglądu miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaż.

3. Po zakończeniu sprzedaży miejsce handlu winno być pozostawione w stanie czystym
i uporządkowanym, a odpady i śmieci usunięte do przeznaczonych na ten cel pojemników, kontenerów ustawionych na terenie targowiska. Śmieci mają być posegregowane.

4. Wiata z kontenerami na odpady jest otwarta od godziny 7.30 do godziny 8.45 oraz od godziny 9.30 do godziny 10.45.

5. Za znajdujące się na terenie Giełdy towary, opakowania i urządzenia oraz ich należyte składowanie i zabezpieczenie odpowiada właściciel towaru.

6. Zabrania się pod rygorem kary porządkowej przywożenia, przyjmowania śmieci pochodzących z innego źródła i wyrzucania ich do pojemników lub kontenerów.

7. Zabrania się pozostawiania na placu i w najbliższym otoczeniu po zakończeniu handlu wózków, skrzynek, innych opakowań i urządzeń handlowych.

8. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na Giełdzie powinny wykonywać swe czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie.

9. W razie potrzeby z uwagi na organizację ruchu i porządek publiczny pracownik upoważniony przez Zarząd Giełdy może zarządzić wcześniejsze zakończenie sprzedaży i opuszczenie Giełdy lub jego części.

10.  Miejsca do sprzedaży, ustawienie straganów, ław, stołów i wszelkiego rodzaju sprzętów, miejsca postoju pojazdów oraz kierunek ruchu pojazdów na Giełdzie wyznacza prowadzący Giełdę poprzez wydanie ustnych lub pisemnych poleceń oraz odpowiednie oznakowanie.

11. Wszystkie towary mogą być wystawione tylko w określonych granicach miejsca lub obiektu, z którego prowadzona jest sprzedaż.

12. Towary muszą być wystawione do sprzedaży tak, aby nie przesłaniały widoku sąsiednich obiektów, z których prowadzona jest sprzedaż.

13. Zabrania się handlu na drogach dojazdowych, dojściach i innych ciągach komunikacyjnych.

14. Za wszelkie transakcje handlowe zawierane na Giełdzie odpowiedzialność ponoszą sprzedający i kupujący zgodnie z Kodeksem cywilnym i innymi obowiązującymi przepisami. Każdy sprzedawca odpowiada za jakość sprzedawanego przez siebie towaru.

15. Sprzedawcy towarów lub usług obowiązani są do:
– posiadania przy sobie dowodu tożsamości, ważnej karty abonamentowej lub biletu jednorazowej opłaty.
– uwidocznienia na towarach wystawionych do sprzedaży cen lub wywieszenia cenników, informowania w sposób nie budzący wątpliwości o nazwie towaru, producencie towaru i jego adresie oraz umieszczenia innych oznaczeń i informacji wymaganych na podstawie odrębnych przepisów.

16. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujących w obrocie towarowym, a mianowicie: metr, kilogram, litr i ich pochodne.

17. Wagi i inne przyrządy miernicze używane na Giełdzie powinny mieć legalizację i być ustawione w miejscu umożliwiającym nabywcy obserwację czynności ważenia towarów.

18.  Za aktualizację narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający.

Przepisy higieniczno – sanitarne oraz dozór nad obrotem artykułami żywnościowymi
§ 5

1. Wymagania dotyczące prowadzenia na terenie Giełdy handlu obwoźnego artykułami spożywczymi, w tym między innymi mięsem i jego przetworami, drobiem, rybami i przetworami rybnymi, tłuszczami zwierzęcymi i roślinnymi, mlekiem i jego przetworami określają przepisy obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W stałych punktach sprzedaży Giełdy, artykułów spożywczych obowiązują odrębne przepisy normujące stan higieniczno-sanitarny stałych punktów sprzedaży.

Postanowienia końcowe
§ 6

1. Skargi i wnioski związane z działaniem Giełdy przyjmowane będą w Biurze Giełdy Niedzielnej.
2.Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

Załącznik:
1.Cennik należnych opłat oraz kar porządkowych (do pobrania).