Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy
Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A.

 

Szanowni Państwo,
poniżej przedkładamy zaktualizowaną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych Akcjonariuszy Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. Informujemy również, iż informacje dot. przetwarzania Państwa danych są dostępne na naszej stronie internetowej, w zakładce ,,Ochrona Danych Osobowych’’ (https://zrrt.com.pl/ochrona-danych-osobowych/).

1) Administratorem danych Akcjonariuszy jest Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w ul. Zjednoczenia 102, 65-120 Zielona Góra (dalej ZRRT bądź Spółka). Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:
a. listownie pisząc na adres siedziby ZRRT,
b. przez email biuro@zrrt.com.pl.

2) Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest w następujący sposób:
a. listownie pisząc na adres siedziby ZRRT z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych’’,
b. przez email iod@zrrt.com.pl.

3) Dane osobowe Akcjonariuszy zostały pozyskane z dokumentów stanowiących podstawę wpisu do dokumentów lub bezpośrednio od Państwa. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zwykłe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do doręczeń, a także numeru PESEL i daty urodzenia jeżeli zostały udostępnione przez Państwa Spółce.

4) Podanie danych osobowych takich jak PESEL i data urodzenia jest dobrowolne. Podanie danych osobowych w pozostały zakresie jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji celów określonych w punkcie 5.

5) Dane osobowe Akcjonariuszy są przetwarzane w celach związanych z prawidłową realizacją zadań wynikających z obsługi podmiotów posiadających akcje Spółki, w tym w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia i umożliwienia w nim uczestnictwa, sporządzenia i udostępnienia na żądanie listy akcjonariuszy oraz ewentualnej realizacji prawa do udziału w zysku i przeprowadzenia procesu dematerializacji akcji.

6) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest:
a. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Spółce zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO, związanych m.in. z:
– art. 341 (księga akcyjna), art. 347 (podział zysku), art. 407 (lista akcjonariuszy), art. 429 (wniosek o udzielenie informacji) Kodeksu spółek handlowych,
– rozdziałem 2 (raport bieżący emitenta) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
– art. 19 ust. 3 (obowiązek informacyjny emitenta) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
b. prawnie uzasadniony interes Spółki, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, związany z umożliwieniem kontaktu z akcjonariuszami, weryfikacją ich tożsamości oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń.

7) Odbiorcami danych Akcjonariuszy mogą być:
a. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
b. inni Akcjonariusze, w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy, a także prawem do otrzymania odpisu tej listy;
c. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, w związku z dematerializacją akcji imiennych Spółki;
d. podmioty świadczące usługi na rzecz ZRRT, w tym firmy audytorskie, doradcy, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, podmioty świadczące usługi informatyczne, inne podmioty wspierające Administratora w prowadzonej działalności;
e. operatorzy pocztowi.

8) Państwa dane osobowe:
a. zawarte w księdze akcyjnej będą przetwarzane przez czas działalności Spółki;
b. zawarte na listach akcjonariuszy oraz w innych dokumentach prowadzonych w związku z realizacją celów określonych w pkt 5, będą przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania przez Spółkę tzn. przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa;
c. w pozostałym zakresie, dane przetwarzane będą przez okres wynikający z realizacji uzasadnionego interesu Administratora tzn. do czasu zakończenia dochodzenia roszczeń bądź wygaśnięcia ew. roszczeń wobec Spółki.

9) Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, posiada prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii (art. 15 RODO);
b. sprostowania danych (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
c. do żądania usunięcia danych osobowych tzw. „prawo do bycia zapominanym” (art. 17 RODO);
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO).

10) Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych
(w szczególności w przypadku gdy administrator przetwarza Pani/a dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu – lit. f RODO).

11) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, posiada Pan/i prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

12) Wszystkie powyższe prawa można wykonywać poprzez wysłanie wiadomości e-maila na adres: iod@gamp.pl.

13) Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.