Szanowni Państwo,

W związku z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, str.1) informujemy, że:

1. Administratorem danych osób kontaktujących się drogą mailową i telefoniczną jest Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą przy ul. Zjednoczenia 102, 65-120 Zielona Góra (dalej zwany również ,,ZRRT’’), z którym można kontaktować się:
· listownie pisząc na adres: Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A., ul. Zjednoczenia 102, 65-120 Zielona Góra,
· mailowo pisząc na adres: biuro@zrrt.com.pl
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą email: iod@zrrt.com.pl lub listownie pisząc na ww. adres Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych’’.
3. Administrator przetwarza informacje pozyskane drogą telefoniczną i mailową, w celu obsługi kontaktu dot. działalności Administratora, a w szczególności:
· udzielenia informacji,
· podjęcia dalszych działań na Pani/a żądanie,
· przygotowania i realizacji umowy.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zależności od celu kontaktu może być:
· prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej ,,RODO’’), polegający na możliwości odpowiadania na kierowane do ZRRT maile i telefony, w sprawach związanych z prowadzoną działalności gospodarczą oraz obrona przez ew. roszczeniami,
· przygotowanie i wykonywanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
· twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu ustania celu ich przetwarzania. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przetwarzane do ustania celu przetwarzania bądź do wycofania zgody.
5. Pani/a dane osobowe, w zależności od narzędzia wykorzystanego do kontaktu i powodu kontaktu, mogą zostać udostępniane:
· podmiotom przetwarzającym dane na rzecz administratora na podstawie stosownych umów np. w zakresie hostingu poczty oraz świadczenia outsourcingu informatycznego, w przypadku kontaktu drogą mailową;
· operatorowi dostarczającemu przesyłki (listowe, kurierskie), w przypadku prowadzenia korespondencji;
· podmiotom przetwarzającym dane na rzecz administratora na podstawie stosownych umów np. w zakresie ochrony danych osobowych, ew. innym podmiotom wspierającym administratora w prowadzonej działalności gospodarczej;
· obsłudze prawnej;
· podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
6. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa ma prawo do żądania od administratora:
· dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii (na zasadach określonych w art. 15 RODO);
· sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);
· usunięcia swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO);
· ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 18 RODO);
· wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/a szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora (na zasadach określonych w art. 21 RODO).
7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie Pani/a zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie tej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego ZRRT dokonywał na podstawie tej zgody, do momentu jej wycofania.
8. W zakresie przetwarzania Pani/a danych osobowych, ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych podczas kontaktu drogą telefoniczną i mailową jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości załatwienia sprawy, której dotyczy kontakt.