Szanowni Państwo,
w związku z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, str.1) informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych uzyskanych w ramach monitoringu jest Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w ul. Zjednoczenia 102, 65-120 Zielona Góra, e-mail biuro@zrrt.com.pl.
2) Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się w wszelkich kwestiach dotyczących danych osobowych, pisząc na adres e-mail iod@zrrt.com.pl lub na adres siedziby z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych’’.
3) Monitoringiem wizyjnym objęty jest teren administracyjny Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A., w jego kluczowych punktach, w tym:
a. wjazdy i wyjazdy, drogi, chodniki, parkingi, place,
b. hala kwiatowa,
c. obiekt biurowo-magazynowy nr 21.
4) Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa na terenach i obiektach zarządzanych przez Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A na podstawie:
a. prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych – art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO),
b. przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj: art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz pomocniczo ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
5) Nagrania z monitoringu mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
a. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. organom ścigania),
b. podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora danych na podstawie umów powierzenia,
c. osobom trzecim, które udowodnią swój interes prawny, co do otrzymania zapisu z monitoringu.
6) Nagrania będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 2 tygodni od dnia nagrania. W przypadku zaistnienia konieczności przechowywania nagrania do celów dowodowych, może nastąpić wydłużenie wskazanego okresu przechowywania nagrań.
7) Każda osoba z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8) Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do przebywania na terenie i w obiektach Administratora danych.