Ogłoszenie: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Na podstawie art.399 § l ksh i art.402 § 1 i 2 ksh Zarząd Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. w Zielonej Górze zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. na dzień 24 maja 2024 roku na godz. 9.00, które odbędzie się w Zielonej Górze w siedzibie Spółki przy ul. Zjednoczenia 102 (sala narad).

Porządek obrad:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

-określenie liczby członków Rady Nadzorczej,

-wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji.

8.Podjęcie uchwały w sprawie ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

9.Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz materiały będące przedmiotem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed datą odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w godz. 900 do 1300.

Akcjonariusze mogą brać czynny udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Do wynajęcia

Hala kwiatowa

Click to access the login or register cheese