Ogłoszenie: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Radio Zielona Góra informuje
10 sierpnia 2020
Podziękowania
14 września 2020
Radio Zielona Góra informuje
10 sierpnia 2020
Podziękowania
14 września 2020
Pokaż wszystkie

Ogłoszenie: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. w Zielonej Górze

 

Na podstawie art. 399 § 1 Ksh Zarząd Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. w Zielonej Górze zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. na dzień 25 września 2020 roku, o godz. 10.00, które odbędzie się
w Zielonej Górze w siedzibie Spółki przy al. Zjednoczenia 102 (sala narad).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnieniu Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmianę.

Proponowana treść zmiany: dodanie § 83 w brzmieniu:

㤠83

 1. W przypadku złożenia Zarządowi Spółki przez akcjonariusza wniosku o wydanie duplikatu dokumentu akcji imiennej, który został zniszczony lub utracony, nie stosuje się przepisów dekretu o umarzaniu  utraconych dokumentów  z dnia 10 grudnia 1946 r.
  (Dz. U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20).
 2. Wniosek powinien wskazywać serie i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji.
 3. Zarząd Spółki ogłosi o zniszczeniu lub utracie dokumentu wzywając wszystkich, aby, jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym przez Zarząd terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego, pod rygorem unieważnienia dokumentu akcji przez Zarząd Spółki
  i wydania jego duplikatu osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej. W przypadku złożenia w tym terminie dokumentu akcji przez osobę, która zgłasza roszczenia do tego dokumentu, Zarząd zawiadomi o tym wnioskodawcę i zakończy postępowanie o wydanie duplikatu dokumentu akcji  oraz  zwróci  dokument  akcji  składającemu. W przypadku złożenia dokumentu akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do tego dokumentu, Zarząd wyda złożony dokument akcji osobie wpisanej jako  uprawniona do księgi akcyjnej.
 4. Koszty ogłoszeń oraz wydania duplikatu obciążają wnioskodawcę.
 5. Zasady powyższe stosuje się również do odcinków zbiorowych akcji.”

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnieniu Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmianę.

Proponowana treść zmiany: dodanie § 9b w brzmieniu:

㤠9b

W razie zarejestrowania akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez uprawniony podmiot na zasadach określonych w ustawie, Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, chyba że Zarząd Spółki postanowi inaczej.”

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie składnika aktywów trwałych do korzystania innemu podmiotowi na podstawie umowy najmu przekraczającej wartość 5% sumy aktywów Spółki.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie składnika aktywów trwałych do korzystania innemu podmiotowi na podstawie umowy najmu przekraczającej wartość 5% sumy aktywów Spółki.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
 4. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz materiały będące przedmiotem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia, w godz. 900 do 1300.

Akcjonariusze mogą brać czynny udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.