Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym – pojazd Skoda Octavia IV

Zapytanie ofertowe – termomodernizacja dachu budynek nr 11
20 marca 2024
Ogłoszenie: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
18 kwietnia 2024
Zapytanie ofertowe – termomodernizacja dachu budynek nr 11
20 marca 2024
Ogłoszenie: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
18 kwietnia 2024
Pokaż wszystkie

Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym – pojazd Skoda Octavia IV

Zielona Góra, dnia 21 marca 2024 r.

 

OGŁOSZENIE
o przetargu ofertowym pisemnym

 

 

Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 102 NIP: 929-10-11-147; REGON: 970399175, tel. 68 326 25 64, e-mail: biuro@zrrt.com.pl ogłasza pisemny przetarg ofertowy na zbycie niżej wymienionego środka trwałego:

I. Przedmiot sprzedaży:
samochód osobowy marki Skoda Octavia IV 2,0 TDI MR`20 E6d, rok produkcji 2021, nr VIN: TMBAG7NX1MY103238, nr rej. FZ 5860P.
cena wywoławcza netto: 64 000,00 zł netto + podatek VAT 23%
(słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100 netto + podatek VAT 23%)

II. Wymagania dotyczące oferentów:
1. Przetarg ma charakter przetargu pisemnego nieograniczonego.
2. W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby i podmioty, posiadające zdolność do czynności prawnych lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, które spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, wpłaciły w wyznaczonym terminie wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu, z zastrzeżeniem, że jako uczestnicy nie mogą brać udziału:
– członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników ZRRT S.A., dyrektorzy, kierownicy, specjaliści oraz pracownicy komórek organizacyjnych ZRRT S.A.,
– osoby prowadzące przetarg, członkowie Komisji przetargowej,
– pełnomocnicy osób prowadzących przetarg,
– małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób wyżej wymienionych,
– uczestnicy, którzy nie spełnili wszystkich wymogów określonych w niniejszym Regulaminie,
– uczestnicy, którzy nie dokonali wpłaty wadium w wysokości, formie i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu,
– osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości o bezstronność w postępowaniu.

III. Zasady uczestnictwa w przetargu:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez oferenta wadium w wysokości podanej w § 5 pkt 3 Regulaminu przetargu.
2. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2024 r. do godz. 11.00.
a) w kasie ZRRT S.A. przy ul. Zjednoczenia 102.
b) na konto ZRRT S.A. – BNP Paribas nr: 86 2030 0045 1110 0000 0050 4800 z dopiskiem „Przetarg”. Wadium musi wpłynąć na konto przed upływem terminu, wskazanym w § 5 pkt 4 Regulaminu przetargu.
3. Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
a) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
b) uczestnik przetargu, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą cenowo, uchyli się od zawarcia umowy.
6. Nabywcą zostanie oferent, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza cenowo.
7. Nabywca winien zapłacić cenę nabycia niezwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

IV. Sporządzanie i składanie ofert:
Formularz Oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał. Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Wraz z formularzem oferty należy dołączyć wypełnione Oświadczenie Oferenta, że z tytułu ewentualnych wad nie będzie wnosił roszczeń – Zał. Nr 2 oraz oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniu przetargowym realizowanym przez ZRRT S.A. – Zał. Nr 3a do oferty.

Oferta oraz wszystkie do niej załączniki muszą być podpisane przez oferenta lub osoby upoważnione do jego reprezentowania. Oferty należy dostarczać w zapieczętowanych kopertach w wersji papierowej z opisem „OFERTA NA SAMOCHÓD” do godziny 11.30 dnia 12 kwietnia 2024 r. na adres: Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 102, 65-120 Zielona Góra.
O terminie wpływu oferty decyduje data i godz. wpływu do siedziby ZRRT S.A. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcy bez rozpatrzenia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 kwietnia 2024 r. o godz. 11.45 w siedzibie ZRRT S.A. w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 102, 65-120 Zielona Górze. Otwarcie ofert stanowi jawną część przetargu. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu.
Ocena ofert odbywa się bez udziału oferentów i stanowi część niejawną przetargu.
W części niejawnej Komisja dokona sprawdzenia kompletności ofert i dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zbywany składnik majątku można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu na terenie Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. przy ul. Zjednoczenia 102 w Zielonej Górze do 11 kwietnia 2024 r. w godzinach 10.00 -14.00.
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Pan Tomasz Kaczmarek tel. 693 168 567.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o przetargu.
2. Regulamin przetargu.
3. Dokumentacja fotograficzna pojazdu (do pobrania, plik zip).