Ogłoszenie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zapraszamy – Promocja – Otwarcie Nowego Placu B.
29 kwietnia 2021
Informacja – Giełda Niedzielna będzie nieczynna dnia 15 sierpnia 2021.
11 sierpnia 2021
Zapraszamy – Promocja – Otwarcie Nowego Placu B.
29 kwietnia 2021
Informacja – Giełda Niedzielna będzie nieczynna dnia 15 sierpnia 2021.
11 sierpnia 2021
Pokaż wszystkie

Ogłoszenie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Na podstawie art.399 § l ksh i art.402 § 2 i 3 ksh Zarząd Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. w Zielonej Górze zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. na dzień 18 czerwca 2021 roku na godz.10.00., które odbędzie się w Zielonej Górze w siedzibie Spółki przy ul. Zjednoczenia 102 (sala narad).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie sprawozdania firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także o wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem ponoszonych przez ZRRT S.A. w roku 2020 oraz ze sprawozdania Zarządu ze stosowania dobrych praktyk w 2020 roku.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 12. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2020 r.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 roku.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnieniu Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmianę.

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 9 Statutu Spółki:

„W razie odmowy zgody na zbycie akcji Zarząd w terminie 2 (dwóch) miesięcy obowiązany jest wskazać nabywcę, który zapłaci cenę obliczoną według ostatniego bilansu Spółki. W razie sporu co do wyliczenia ceny rozstrzygająca będzie opinia biegłego rewidenta badającego bilans,
a w razie niemożliwości jej uzyskania opinia biegłego z dziedziny księgowości, którego Spółka i akcjonariusz wybiorą z listy sądowej biegłych księgowych. Po bezskutecznym upływie powyższego 2 miesięcznego terminu akcja może być zbyta bez ograniczeń.”

Proponowana zmiana brzmienia § 7 ust. 9 Statutu Spółki:

„Zarząd udziela zgody na zbycie akcji imiennych w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia  akcji imiennych.
W razie odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych Zarząd w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji obowiązany jest wskazać nabywcę, który zapłaci cenę obliczoną według ostatniego bilansu Spółki. W razie sporu co do wyliczenia ceny rozstrzygająca będzie opinia biegłego rewidenta z firmy audytorskiej badającej ostatnie sprawozdanie finansowe Spółki, a w razie niemożliwości jej uzyskania opinia biegłego z dziedziny księgowości, którego Spółka i akcjonariusz wybiorą z listy sądowej biegłych księgowych w terminie 7 dni od dnia zaistnienia sporu. W braku wyboru biegłego w powyższym terminie, wyboru dokonuje Spółka. Zapłata łącznej ceny za akcje winna nastąpić w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji. W przypadku gdy w określonych powyżej terminach Spółka nie wskaże nabywcy lub wskazany przez Spółkę nabywca nie uiści łącznej ceny za akcje, akcje mogą być zbyte bez ograniczeń.”

 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
 3. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz materiały będące przedmiotem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed datą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w godz. 900 do 1300.

Akcjonariusze mogą brać czynny udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.