Ogłoszenie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Informacja – Giełda Niedzielna – zmiana wysokości opłat abonamentowych.
17 grudnia 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – wniosek o uzupełnienie porządku obrad.
16 maja 2022
Informacja – Giełda Niedzielna – zmiana wysokości opłat abonamentowych.
17 grudnia 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – wniosek o uzupełnienie porządku obrad.
16 maja 2022
Pokaż wszystkie

Ogłoszenie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Na podstawie art.399 § l ksh i art.402 § 1 i 2 ksh Zarząd Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. w Zielonej Górze zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. na dzień 27 maja 2022 roku na godz.11.30, które odbędzie się w Zielonej Górze w siedzibie Spółki przy ul. Zjednoczenia 102 (sala narad).

Porządek obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przedstawienie sprawozdania firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego.
7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
10.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także o wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem ponoszonych przez ZRRT S.A. w roku 2021 oraz ze sprawozdania Zarządu ze stosowania dobrych praktyk w 2021 roku.
11.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
12.Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2021 r.
13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2021 roku.
14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 roku.
15.Przedstawienie przez Zarząd odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariusza Województwo Lubuskie na odbytym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.06.2021 r.
16.Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
17.Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz materiały będące przedmiotem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed datą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w godz. 900 do 1300.
Akcjonariusze mogą brać czynny udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.