Ogłoszenie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

WIOSENNE PORADY: Sałata
11 czerwca 2020
Radio Zielona Góra informuje
10 sierpnia 2020
Pokaż wszystkie

Ogłoszenie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Na podstawie art.399 § l art. 402 § l i 2ksh Zarząd Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. w Zielonej Górze zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. na dzień 03 lipca 2020 roku o godz. 10.00, które odbędzie się w Zielonej Górze w siedzibie Spółki przy al. Zjednoczenia 102 (sala narad).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie sprawozdania firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2019 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.

10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także o wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem ponoszonych przez ZRRT S.A. w roku 2019 oraz ze sprawozdania Zarządu ze stosowania dobrych praktyk w 2019 roku.

11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

12. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2019.

13. Przedstawienie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie powołania członków Zarządu na następną kadencję wraz z protokołem z postępowania kwalifikacyjnego.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku.

16. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

18. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz materiały będące przedmiotem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed datą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w godz. 900 do 1300.

Akcjonariusze mogą brać czynny udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.