Piąte WEZWANIE do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Życzenia Świąteczne
23 grudnia 2020
KOMUNIKAT – aktualizacja danych w KRS
20 stycznia 2021
Życzenia Świąteczne
23 grudnia 2020
KOMUNIKAT – aktualizacja danych w KRS
20 stycznia 2021
Pokaż wszystkie

Piąte WEZWANIE do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Zielona Góra, 07.01.2021 r.

L.dz. 4/2021

PIĄTE WEZWANIE

do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze

Zarząd spółki Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (Spółki) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa  wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia przez nich w Spółce dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem al. Zjednoczenia 102, 65- 021 Zielona Góra w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 –  14.00, pok. 3. Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji Spółki można uzyskać pod numerem telefonu: 68 326 25 64 w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 -15.00.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art.  15.  ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskają moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym w formie elektronicznej. Dokument akcji zachowa moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat.

Niniejsze wezwanie jest piątym z pięciu wymaganych przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.