Zapytanie ofertowe – Modernizacja dachu rozdzielni.

Zapytanie ofertowe – termomodernizacja dachu budynku nr 1.
5 maja 2023
Ogłoszenie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
8 maja 2023
Zapytanie ofertowe – termomodernizacja dachu budynku nr 1.
5 maja 2023
Ogłoszenie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
8 maja 2023
Pokaż wszystkie

Zapytanie ofertowe – Modernizacja dachu rozdzielni.

Zielona Góra, dnia 5 maja 2023 r.

  

ZIELONOGÓRSKI RYNEK ROLNO-TOWAROWY S.A.

zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „ Modernizacja dachu rozdzielni na terenie ZRRT S.A. w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 102.

 

Oferta winna obejmować wycenę netto wszystkich kosztów składających się na realizację zadania wymienionego w  załączniku.

Poglądowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określono w dokumentacji fotograficznej stanowiących załącznik do ogłoszenia.

Oferta cenowa na zakres robót  winna uwzględniać wycenę robót

Nie przewiduje się składania oferty wariantowej.

Pożądany termin realizacji zadania – do uzgodnienia, jednak nie później, niż do 29.07.2023 r.

Termin płatności za wykonanie zadania – 14 dni od daty odbioru.

Podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym, zainteresowane udziałem w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zadania prosimy o składanie ofert wraz z wyceną sporządzoną w oparciu o załączone przedmiary do godz. 1200  w dniu 19.05.2023 r. w wersji papierowej na adres Spółki lub drogą elektroniczną na adres skrzynki: biuro@zrrt.com.pl

Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 19.05.2023 r. o godz. 1230.

W celu uzyskania bliższych informacji i/lub umówienia się na wizję lokalną zakresu planowanych prac prosimy kontaktować się z Panem Stanisławem Michniewiczem (tel. kontaktowy 68 326 25 64 wew. 109), codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 900 – 1400.

Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową, uwzględniającą pożądane i wymienione w niniejszym ogłoszeniu wymogi.

Zamawiający zastrzega prowadzenie dalszych negocjacji z oferentami, których oferty zostaną uznane jako spełniające pożądane kryteria.

Zamawiający zastrzega również prawo swobodnego wyboru oferenta, z którym zawarta zostanie stosowna umowa lub do odstąpienia od postępowania ofertowego w każdym czasie bez podawania powodów.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022,poz.1710) jak również protestom  i odwołaniom.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

Załączniki:

załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe Modernizacja dachu rozdzielni na terenie ZRRT S.A,

załącznik nr 2 – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW I FORMULARZ OFERTY,

załącznik nr 3 – Przedmiar robót Modernizacja dachu rozdzielni na terenie ZRRT S.A.,

Klauzula informacyjna oraz oświadczenie oferenta.