Zapytanie ofertowe – Montaż wyłączników Ppoż.

Informacja – badanie sprawozdania finansowego – biegły rewident.
6 września 2023
Informacja – badanie sprawozdania finansowego – biegły rewident.
6 września 2023
Pokaż wszystkie

Zapytanie ofertowe – Montaż wyłączników Ppoż.

Zielona Góra, dnia 20 październik 2023 r.

 

ZIELONOGÓRSKI RYNEK ROLNO-TOWAROWY S.A.
zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „ Montaż wyłączników Ppoż na obiektach Zielonogórskiego Rynku Rolno -Towarowego S.A.

 

Oferty powinny obejmować wycenę netto wszystkich kosztów składających się na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z normą N SEP-E-005. 

  1. Przedmiot zamówienia nr 1: Montaż wyłącznika Ppoż w obiekcie nr 5 na terenie ZRRT S.A.
  2. Przedmiot zamówienia nr 2: Montaż wyłącznika Ppoż w obiekcie nr 13 na terenie ZRRT S.A.
  3. Przedmiot zamówienia nr 3; Montaż wyłącznika Ppoż w obiekcie nr 16 na terenie ZRRT S.A.
  4. Przedmiot zamówienia nr 4: Montaż wyłącznika Ppoż w obiekcie nr 16a na terenie ZRRT S.A.
  5. Przedmiot zamówienia nr 5: Montaż wyłącznika Ppoż w obiekcie nr 17 na terenie ZRRT S.A.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określono w przedmiarach robót stanowiących załączniki 1, 2, 3, 4, 5 do ogłoszenia.

Oferta cenowa na zakres robót określony w załączniku 1, 2, 3, 4, 5   oraz winna uwzględniać wycenę robót oddzielnie dla każdego przedmiotu zamówienia.

Nie przewiduje się składania oferty wariantowej.

Pożądany termin realizacji zadania do uzgodnienia, jednak nie później, niż do 15 grudnia 2023. r

Termin płatności za wykonanie zadania – 14 dni od daty odbioru.

Podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym, zainteresowane udziałem w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zadania prosimy o składanie ofert wraz z wyceną sporządzoną w oparciu o załączone przedmiary do godz.10.30 w dniu 8.11.2023 r. w wersji papierowej na adres Spółki lub drogą elektroniczną na adres skrzynki: biuro@zrrt.com.pl

Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 8.11.2023 r. o godz.12.00

W celu uzyskania bliższych informacji i/lub umówienia się na wizję lokalną zakresu planowanych prac prosimy kontaktować się z Panem Stanisławem Michniewiczem (tel. kontaktowy 68 326 25 64 wew. 109), codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 14.00.

Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową, uwzględniającą pożądane i wymienione w niniejszym ogłoszeniu wymogi.

Zamawiający zastrzega prowadzenie dalszych negocjacji z oferentami, których oferty zostaną uznane jako spełniające pożądane kryteria.

Zamawiający zastrzega również prawo swobodnego wyboru oferenta, z którym zawarta zostanie stosowna umowa lub do odstąpienia od postępowania ofertowego w każdym czasie bez podawania powodów.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022,poz.1710) jak również protestom i odwołaniom.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe montaż wyłączników Ppoż.
2. Instrukcja dla wykonawców.
3. Przedmiar robót.
4. Klauzula RODO.