Zapytanie ofertowe – Montaż wyłączników Ppoż.

ZIELONOGÓRSKI RYNEK ROLNO-TOWAROWY S.A. zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Budowa wyłączników Ppoż na obiektach Zielonogórskiego Rynku Rolno -Towarowego S.A.

Przedmiot zamówienia nr 1: Montaż wyłącznika Ppoż w obiekcie nr 4 na terenie ZRRT S.A.
Przedmiot zamówienia nr 2: Montaż wyłącznika Ppoż w obiekcie nr 7 na terenie ZRRT S.A.
Przedmiot zamówienia nr 3; Montaż wyłącznika Ppoż w obiekcie nr 18 na terenie ZRRT S.A.
Przedmiot zamówienia nr 4: Montaż wyłącznika Ppoż w obiekcie nr 19 na terenie ZRRT S.A.

Oferty powinny obejmować wycenę netto wszystkich kosztów składających się na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie
z normą N SEP-E-005.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określono w przedmiarach robót stanowiących załączniki 1, 2, 3, 4 do ogłoszenia.

Oferta cenowa na zakres robót określony w załączniku 1, 2, 3, 4 oraz winna uwzględniać wycenę robót oddzielnie dla każdego przedmiotu zamówienia oraz projekt budowlany wyłączników Ppoż oddzielny dla każdego zamówienia, uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw Ppoż.

Nie przewiduje się składania oferty wariantowej.

Pożądany termin realizacji zadania – do uzgodnienia, jednak nie później, niż do 30 czerwiec 2024. r

Termin płatności za wykonanie zadania – 14 dni od daty odbioru.

Podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym, zainteresowane udziałem w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zadania prosimy o składanie ofert wraz z wyceną sporządzoną w oparciu o załączone przedmiary do godz.10.30 28 marca 2024 r. w wersji papierowej na adres Spółki lub drogą elektroniczną na adres skrzynki: biuro@zrrt.com.pl

Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 3 kwietnia 2024 r. o godz.12.30

W celu uzyskania bliższych informacji i/lub umówienia się na wizję lokalną zakresu planowanych prac prosimy kontaktować się z Panem Tomasz Kaczmarek (tel. kontaktowy 68 326 25 64 wew. 229), codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 14.00.

Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową, uwzględniającą pożądane i wymienione w niniejszym ogłoszeniu wymogi.

Zamawiający zastrzega prowadzenie dalszych negocjacji z oferentami, których oferty zostaną uznane jako spełniające pożądane kryteria.

Zamawiający zastrzega również prawo swobodnego wyboru oferenta, z którym zawarta zostanie stosowna umowa lub do odstąpienia od postępowania ofertowego w każdym czasie bez podawania powodów.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021,poz.1129) jak również protestom i odwołaniom.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

Załączniki:

1. Ogłoszenie budowa włączników ppoż.

2. Przedmiar robót.

Do wynajęcia

Hala kwiatowa

Click to access the login or register cheese