Zapytanie ofertowe – termomodernizacja dachu budynek nr 11

Zapytanie ofertowe – Montaż wyłączników Ppoż.
19 marca 2024
Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym – pojazd Skoda Octavia IV
21 marca 2024
Zapytanie ofertowe – Montaż wyłączników Ppoż.
19 marca 2024
Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym – pojazd Skoda Octavia IV
21 marca 2024
Pokaż wszystkie

Zapytanie ofertowe – termomodernizacja dachu budynek nr 11

Zielona Góra, dnia 20 marca 2024 r.

 

 

ZIELONOGÓRSKI RYNEK ROLNO-TOWAROWY S.A.
zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.
„Termomodernizacja dachu budynek 11 na terenie  ZRRT S.A. w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 102″

 

Oferta winna obejmować wycenę netto wszystkich kosztów składających się na realizację zadania wymienionego w  załączniku.

Poglądowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określono w dokumentacji fotograficznej stanowiących załącznik do ogłoszenia.

Oferta cenowa na zakres robót  winna uwzględniać wycenę robót

Nie przewiduje się składania oferty wariantowej.

Pożądany termin realizacji zadania – do uzgodnienia, jednak nie później, niż do 30.06.2024 r.

Termin płatności za wykonanie zadania – 14 dni od daty odbioru.

Podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym, zainteresowane udziałem w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zadania prosimy o składanie ofert wraz z wyceną sporządzoną w oparciu o załączone przedmiary do godz. 1200  w dniu 28.03.2024r. w wersji papierowej na adres Spółki lub drogą elektroniczną na adres skrzynki: biuro@zrrt.com.pl

Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 3 kwietnia 2024  r. o godz. 1230.

W celu uzyskania bliższych informacji i/lub umówienia się na wizję lokalną zakresu planowanych prac prosimy kontaktować się z Panem Tomasz Kaczmarek (tel. kontaktowy 68 326 25 64 wew. 229), codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 900 – 1400.

Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową, uwzględniającą pożądane i wymienione w niniejszym ogłoszeniu wymogi.

Zamawiający zastrzega prowadzenie dalszych negocjacji z oferentami, których oferty zostaną uznane jako spełniające pożądane kryteria.

Zamawiający zastrzega również prawo swobodnego wyboru oferenta, z którym zawarta zostanie stosowna umowa lub do odstąpienia od postępowania ofertowego w każdym czasie bez podawania powodów.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022,poz.1710) jak również protestom  i odwołaniom.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

 

Załączniki:

1. Przedmiar robót budowlanych zadania termomodernizacja budynek nr 11

2. Zapytanie ofertowe termomodernizacja bud nr 11