Zapytanie ofertowe – wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Ogloszenie
Ogłoszenie – badanie sprawozdania finansowego – biegły rewident.
27 czerwca 2023
Informacja – badanie sprawozdania finansowego – biegły rewident.
6 września 2023
Ogloszenie
Ogłoszenie – badanie sprawozdania finansowego – biegły rewident.
27 czerwca 2023
Informacja – badanie sprawozdania finansowego – biegły rewident.
6 września 2023
Pokaż wszystkie

Zapytanie ofertowe – wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

 

ZIELONOGÓRSKI RYNEK ROLNO-TOWAROWY S.A.

zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „ Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, docelowej organizacją ruchu na terenie Zielonogórskiego Rynku Rolno- Towarowego S.A  z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 102, 65-120 Zielona Góra.”

 

Oferta winna obejmować wycenę netto wszystkich kosztów składających się na realizację zadania wymienionego w  załączniku.

Oferta cenowa na zakres robót  winna uwzględniać wycenę robót

Nie przewiduje się składania oferty wariantowej.

Pożądany termin realizacji zadania – do uzgodnienia, jednak nie później, niż do 15.10.2023 r.

Termin płatności za wykonanie zadania – 14 dni od daty odbioru.

Podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym, zainteresowane udziałem w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zadania prosimy o składanie ofert wraz z wyceną sporządzoną w oparciu o załączone przedmiary do godz9:45 w dniu 31.07.2023 r. w wersji papierowej na adres Spółki.

Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 31.07.2023 r. o godz. 10.00.

W celu uzyskania bliższych informacji i/lub umówienia się na wizję lokalną zakresu planowanych prac prosimy kontaktować się z Panem Zbigniewem Siemaszko (tel. kontaktowy 68 45132 09, 603 192 587 codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 900 – 1400.

Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę cenową, uwzględniającą pożądane i wymienione w niniejszym ogłoszeniu wymogi.

Zamawiający zastrzega prowadzenie dalszych negocjacji z oferentami, których oferty zostaną uznane jako spełniające pożądane kryteria.

Zamawiający zastrzega również prawo swobodnego wyboru oferenta, z którym zawarta zostanie stosowna umowa lub do odstąpienia od postępowania ofertowego w każdym czasie bez podawania powodów.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022,poz.1710) jak również protestom  i odwołaniom.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

Załączniki:

załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe „Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, docelowej organizacją ruchu na terenie Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A z siedzibą w Zielonej Górze przy al. Zjednoczenia 102, 65-120 Zielona Góra”,

załącznik nr 2 – Instrukcja dla wykonawców i formularz ofertowy,

załącznik nr 3 – Mapa- zakres docelowej organizacji ruchu (pdf),

załącznik nr 4 – Zakres robót docelowej organizacji ruchu na terenie ZRRT S.A.,

klauzula informacyjna oraz oświadczenie oferenta.