Ogłoszenie przetargowe

ZIELONOGÓRSKI RYNEK ROLNO-TOWAROWY S.A.

zaprasza do składania ofert na:

wykonanie „Projektu systemu zabezpieczenia technicznego obiektu ZRRT S.A w Zielonej Górze przy Al. Zjednoczenia 102 oraz nadzoru nad jego wykonaniem i wdrożeniem”.
Projekt winien uwzględniać rozwiązania techniczne zabezpieczenia wraz z kompleksową wyceną netto kosztów nadzoru i wykonania.

Zadaniem systemu zabezpieczenia technicznego ma być zwiększenie bezpieczeństwa osób i mienia oraz pomoc w ich ochronie. Docelowo przewiduje się również współdziałanie z planem fizycznej ochrony obiektu i jego optymalizacja pod względem efektywności i kosztów.

Projekt systemu zabezpieczenia technicznego powinien uwzględniać i przedstawiać:

 1. Specyfikę i przeznaczenie obiektu (budynków i terenu).
 2. Konieczność wykorzystania istniejącego systemu monitoringu oraz instalacji
  alarmowych.
 3. Konieczność budowy (rozbudowy) oraz doposażania i unowocześniania. Etapowanie.
 4. Harmonogram działań.

Ogólne wymagania systemu zabezpieczenia:

 1. Monitoring wizyjny CCTV całego obiektu.
 2. Kontrola dostępu.
 3. System alarmowy (obligatoryjnie główny budynek biurowy) oraz inne newralgiczne
  obszary obiektu.
 4. Wewnętrzny system powiadamiania przeciwpożarowego.
 5. System oświetlenia awaryjnego.
 6. Centrum zarządzania wewnętrznego i kontroli.

Pożądany termin realizacji projektu i przekazanie go dla ZRRT S.A. – do 15.10.2018 r.

Podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie oraz dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym, zainteresowane udziałem w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy projektu prosimy o składanie ofert do dnia 12 września 2018 r. do godz. 9.00 w wersji papierowej na adres Spółki lub drogą elektroniczną na adres skrzynki: biuro (małpa) zrrt.com.pl

Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej do dnia 13 września 2018 r.

W celu uzyskania bliższych informacji i/lub umówienia się na wizję lokalną obiektu ZRRT S.A. prosimy kontaktować się z Panem Zbigniewem Siemaszko (tel. kontaktowy 603 192
587), codziennie w godzinach 9.00 – 14.00.

Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejsze cenowo rozwiązanie, uwzględniające pożądane i wymienione w niniejszym ogłoszeniu wymogi oraz jego funkcjonalność z punktu widzenia Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega prowadzenie dalszych negocjacji z oferentami, których oferty zostaną uznane jako spełniające pożądane kryteria w celu maksymalnego wykorzystania posiadanego
przez Zamawiającego sprzętu systemu CCTV oraz infrastruktury i uściślenia harmonogramu realizacji prac.

Zamawiający zastrzega również prawo swobodnego wyboru oferenta, z którym zawarta zostanie stosowna umowa lub do odstąpienia od postępowania ofertowego w każdym czasie
bez podawania powodów.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1579), jak również protestom i odwołaniom.