Ogłoszenie na biegłego rewidenta

Jest nowa linia MZK!
31 sierpnia 2017
Spotkanie ze Sławomirem Niecko
5 września 2017
Pokaż wszystkie

Ogłoszenie na biegłego rewidenta

Rada Nadzorcza

Spółki Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A.

z a p r a s z a

podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych w rozumieniu art. 46 i 57 ustawy
z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
(Dz.U.2017 poz. 1089 ze zm.), do składania ofert na:

 • – badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 • – badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

Badanie powinno być przeprowadzone zgodnie z normami badania określonymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

Oferta powinna zawierać:

 1. Informacje i dokumenty o oferencie (w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem), w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,
 2. Informacje i dokumenty wykazujące doświadczenie oraz znajomość przez oferenta branży, w której działa Spółka Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A., w tym lista podmiotów, których sprawozdania finansowe były przedmiotem badania przez oferenta oraz rekomendacje od badanych podmiotów z okresu ostatnich 3 lat (w przypadku gdy firma audytorska działa na rynku krócej, przedstawienie rekomendacji biegłego rewidenta, który będzie badał sprawozdania Spółki),
 3. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badania, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
 4. Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta warunków określonych w art. 69-74 ustawy biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017 poz. 1089 ze zm.) do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
 5. Łączne wynagrodzenie netto za badanie sprawozdania finansowego Spółki Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. za rok obrotowy 2017 i rok 2018 oraz sporządzenie sprawozdań z badania tych sprawozdań (nie uzależnione od żadnych warunków oraz uwzględniające wszystkie koszty ponoszone przez biegłego rewidenta),
 6. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 i rok 2018, wraz ze wstępnym harmonogramem prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji, z uwzględnieniem ilości dnia pracy w Spółce. Przy czym termin wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. i przedłożenia pisemnej opinii oraz raportu z wyników przeprowadzonego badania nie może być późniejszy niż 20 marca roku następującego po roku sprawozdawczym,
 7. Zobowiązanie do udziału biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu w spotkaniach informacyjnych z Radą Nadzorczą w trakcie badania rocznego sprawozdania finansowego oraz po przedłożeniu rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z jego badania,
 8. Zobowiązanie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej informacji o problemach
  w systemie rachunkowości Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. sporządzonych dla Zarządu Spółki w formie tzw. listu do Zarządu.

Dopuszcza się wspólne złożenie oferty na badanie sprawozdania finansowego Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

Stosownie do art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016r., poz.1047 j.t. ze zm.) pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego zostanie zawarta                    z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.

Pisemne oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.09.2017 roku (włącznie) do godz. 12.00 na adres: Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy Spółka Akcyjna, 65-021 Zielona Góra Al. Zjednoczenia 102 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdań finansowych” lub osobiście w sekretariacie Spółki. W każdym przypadku za datę złożenia ofert uważać się będzie datę jej wpływu do siedziby Spółki na ww. adres.

Wszelkie informacje oferenci mogą uzyskać drogą elektroniczną lub telefoniczną w terminie do dnia  20.09.2017 r. Kontakt: e-mail:biuro@zrrt.com.pl  tel. 068 326 00 67

Oferty zostaną otwarte i rozpatrzone przez Radę Nadzorczą do dnia  26.09.2017 roku.

Oferty złożone po upływie terminu do ich przyjmowania oraz niespełniające wszystkich warunków określonych w niniejszym zaproszeniu nie podlegają rozpatrzeniu. Ponadto, Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.