Ogłoszenie: Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

A dalej… Elizówka
6 lutego 2020
Ogloszenie
Ogłoszenie: Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.
9 marca 2020
Pokaż wszystkie

Ogłoszenie: Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Ogloszenie

Rada Nadzorcza

Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze

 

działając na podstawie § 17 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki oraz uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka organu zarządzającego


ogłasza

postępowanie kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

Pisemne zgłoszenie kandydatów należy w terminie do dnia 25 marca 2020 r., do godz. 14:30 (włącznie) składać osobiście w Sekretariacie Spółki: Zielona Góra, ul. Al. Zjednoczenia 102, 65-120 Zielona Góra,
w godzinach od 9:00 do 14:30 lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres Spółki: Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. w Zielonej Górze, ul. Al. Zjednoczenia 102, 65-120 Zielona Góra,w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. – NIE OTWIERAĆ”.

O dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decydowała będzie data i godzina doręczenia przesyłki.

Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
  w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. spełnia inne niż wymienione w lit. a) – c) wymogi określone w przepisach odrębnych,
  a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 6. korzysta z pełni praw publicznych.

Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Do zgłoszenia kandydat powinien dołączyć:

 • List motywacyjny.
 • Życiorys (CV).
 • Aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego – dostarczone najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata – posiadane wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek – w oryginałach lub odpisach; odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 • Oświadczenia zawierające w swej treści: oświadczam, że:
  1. posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
   w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  2. posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4. spełniam inne niż wymienione w lit. a) – c) powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych,
   a w szczególności nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych (kandydat wypełnia to oświadczenie jeśli jego dotyczy),
  5. korzystam z pełni praw publicznych,
  6. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
  7. nie pełnię funkcji społecznego współpracownika oraz nie jestem zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  8. nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  9. nie jestem zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  10. moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki.

Każde z oświadczeń wymienionych powyżej powinno zostać podpisane odrębnie przez kandydata.

 • Dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy).
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie
  z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 • Kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. jest zobowiązany do złożenia Ministrowi Aktywów Państwowych, oświadczenia lustracyjnego na podstawie ustawy z dnia 18 października 2006 r.
  o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2017 poz. 2186 z późn.zm.)
  albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 26 marca 2020 r.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania zostaną poinformowani o dacie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w siedzibie Spółki w Zielonej Górze przy ul. Al. Zjednoczenia 102, 65-120 Zielona Górado dnia 24 kwietnia 2020 r.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności:

 1. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka,
 2. zagadnienia związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 3. zasady funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółekz udziałem Skarbu Państwa, zasady wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
 4. ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
 5. znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 6. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki, finanse przedsiębiorstwa
  i rachunkowość, analiza rynku i konkurencji, zasady i przepisy prawa pracy, koncepcja zarządzania Spółką.

Kandydatom udostępnia się informacje o Spółce: Statut Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, Sprawozdane Zarządu z działalności Spółki za rok 2018. Dokumenty te kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. w Zielonej Górze, ul. Al. Zjednoczenia 102, 65-120 Zielona Góra (Sekretariat) począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 24 marca 2020 r., w godzinach 9:00- 14:30.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną (bez względu na przyczynę) uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów.

Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną powiadomieni o wynikach postępowania kwalifikacyjnego listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Klauzula Informacyjna dla kandydatów w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczyna się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotowym postępowaniem kwalifikacyjnym:

 • Administratorem danych osobowych kandydatów jest Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A.
  w Zielonej Górze, ul. Al. Zjednoczenia 102, 65-120 Zielona Góra(dalej: „Administrator”).
 • Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych można uzyskać wysyłając e-mail na adres: ido@zrrt.com.pl.
 • Dane kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na określone
  w ogłoszeniu stanowisko, a podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydata stanowi:
 1. wyrażona przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 2. konieczność podjęcia działań zmierzających do ewentualnego zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczności zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności obrony przed roszczeniami ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Odbiorcami danych osobowych kandydata mogą być: organy publiczne, akcjonariusze Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. w Zielonej Górze, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
  • Dane osobowe kandydata będą przechowywane na czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po tym czasie dane osobowe mogą być przechowywane przez okres:
 5. niezbędny do wywiązania się przez S.A. z obowiązków przewidzianych przepisami prawa,
 6. niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wyrażających się
  w zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 • Kandydat posiada prawo do żądania od Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadku niepowołania na określone w ogłoszeniu stanowisko kandydat może złożyć wniosek o pominięcie danych osobowych kandydata w udostępnianym akcjonariuszom Administratora protokole
  z postępowania kwalifikacyjnego). Kandydat posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Kandydat posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu OchronyDanych Osobowych;
 • Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 • W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, kandydatowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Wycofanie udzielonej zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz).
 • Dane osobowe kandydata nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojąć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.