Ogłoszenie: Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Ogloszenie
Ogłoszenie: Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
9 marca 2020
Ogloszenie
Koronawirus – Rekomendacja dla obiektów handlowych
12 marca 2020
Pokaż wszystkie

Ogłoszenie: Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Ogloszenie

Rada Nadzorcza

Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze

 

działając na podstawie § 17 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki oraz uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka organu zarządzającego

 ogłasza

 postępowanie kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki

 Pisemne zgłoszenie kandydatów należy w terminie do dnia 25 marca 2020 r., do godz. 14:30 (włącznie) składać osobiście w Sekretariacie Spółki: Zielona Góra, ul. Al. Zjednoczenia 102, 65-120 Zielona Góra, w godzinach od 9:00 do 14:30 lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres Spółki: Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. w Zielonej Górze, ul. Al. Zjednoczenia 102, 65-120 Zielona Góra,w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. – NIE OTWIERAĆ”.

O dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decydowała będzie data i godzina doręczenia przesyłki.

 Kandydatem może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
  w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. spełnia inne niż wymienione w lit. a) – c) wymogi określone w przepisach odrębnych,
  a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 6. korzysta z pełni praw publicznych.

 Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • List motywacyjny.
 • Życiorys (CV).
 • Aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego – dostarczone najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata – posiadane wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek – w oryginałach lub odpisach; odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 • Oświadczenia zawierające w swej treści: oświadczam, że:
  1. posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
   w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  2. posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4. spełniam inne niż wymienione w lit. a) – c) powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych (kandydat wypełnia to oświadczenie jeśli jego dotyczy),
  5. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
  6. korzystam z pełni praw publicznych,
  7. nie pełnię funkcji społecznego współpracownika oraz nie jestem zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  8. nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  9. nie jestem zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  10. moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki.

Każde z oświadczeń wymienionych powyżej powinno zostać podpisane odrębnie przez kandydata.

 • Dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy).
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 • Kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. jest zobowiązany do złożenia Ministrowi Aktywów Państwowych, oświadczenia lustracyjnego na podstawie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2017 poz. 2186 z późn.zm.) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

 Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

 Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 26 marca 2020 r.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania zostaną poinformowani o dacie
i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w siedzibie Spółki w Zielonej Górze przy ul. Al. Zjednoczenia 102, 65-120 Zielona Góra do dnia 24 kwietnia 2020 r.

 Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności:

 1. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka,
 2. zagadnienia związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 3. zasady funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasady wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
 4. ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
 5. znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 6. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu Spółki, ocena projektów inwestycyjnych, analiza rynku i konkurencji Spółki, audyt i kontrola finansowa, koncepcja funkcjonowania Spółki w obszarze inwestycji i rozwoju.

Kandydatom udostępnia się informacje o Spółce: Statut Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, Sprawozdane Zarządu z działalności Spółki za rok 2017. Dokumenty te kandydaci mogą uzyskać
w siedzibie Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. w Zielonej Górze, ul. Al. Zjednoczenia 102, 65-120 Zielona Góra (Sekretariat) począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 24 marca 2020 r., w godzinach 9:00- 14:30.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną (bez względu na przyczynę) uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów.

Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną powiadomieni o wynikach postępowania kwalifikacyjnego listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Klauzula Informacyjna dla kandydatów w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczyna się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotowym postępowaniem kwalifikacyjnym:

 • Administratorem danych osobowych kandydatów jest Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A.w Zielonej Górze, ul. Al. Zjednoczenia 102, 65-120 Zielona Góra(dalej: „Administrator”).
 • Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych można uzyskać wysyłając e-mail na adres: ido@zrrt.com.pl.
 • Dane kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na określone w ogłoszeniu stanowisko, a podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydata stanowi:
 1. wyrażona przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 2. konieczność podjęcia działań zmierzających do ewentualnego zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczności zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności obrony przed roszczeniami ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Odbiorcami danych osobowych kandydata mogą być: organy publiczne, akcjonariusze Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. w Zielonej Górze, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
  • Dane osobowe kandydata będą przechowywane na czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po tym czasie dane osobowe mogą być przechowywane przez okres:
 5. niezbędny do wywiązania się przez S.A. z obowiązków przewidzianych przepisami prawa,
 6. niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wyrażających się
  w zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  • Kandydat posiada prawo do żądania od Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadku niepowołania na określone w ogłoszeniu stanowisko kandydat może złożyć wniosek o pominięcie danych osobowych kandydata w udostępnianym akcjonariuszom Administratora protokole z postępowania kwalifikacyjnego). Kandydat posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  • Kandydat posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
  • W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, kandydatowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Wycofanie udzielonej zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz).

Dane osobowe kandydata nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojąć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.